Praktyki informatyka

Praktyki informatyka

Wymiar, zakres i formy odbywania studenckich praktyk zawodowych na kierunku studiów: informatyka

Student jest zobowiązany zaliczyć praktyki, które stanowią integralną część programu studiów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu. Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie przez studenta efektów uczenia się określonych w programie studiów kierunku studiów informatyka.

Studenckie praktyki zawodowe na kierunku studiów informatyka pozwalają zapoznać studenta z praktycznymi aspektami pracy informatyka. Student dokonuje konfrontacji wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów ze stosowaną praktyką. Zdobywa umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Zapoznaje się z regulacjami prawnymi, na podstawie, których funkcjonuje Podmiot. Zdobywa doświadczenie w rozwiązywaniu realnych problemów zawodowych oraz organizowaniu pracy i przestrzeganiu zasad etyki i kultury zawodowej.

Wymiar

3 miesiące (3 x 20 dni roboczych), podczas których student jest zobowiązany do przepracowania łącznie 3 x 120 godzin.

Wymagania

zaliczenie przynajmniej dwóch pierwszych semestrów studiów.

Cel praktyki

zakres możliwości pracy w tym zawodzie sprawia, że student może odbywać praktyki zarówno w podmiotach (zakładach pracy publicznych lub niepublicznych) o profilu ściśle informatycznym, gdzie poznawał będzie praktyczne aspekty tworzenia, wdrażania i obsługi systemów informatycznych, jak i podmiotach o innych profilach działalności, w których praktyka studenta będzie związana np. z administracją sieciami komputerowymi, serwisem wewnętrznym sprzętu komputerowego, obsługą działających systemów informatycznych. Ponadto zakres praktyki obejmuje zapoznanie się studenta ze strukturą organizacyjną, profilem i zakresem działalności podmiotu.

Pełny opis zawarty jest w „Regulaminie studenckich praktyk zawodowych na kierunku studiów: informatyka” (załącznik 9, pobierz)

Metody prowadzenia zajęć:

zgodne z zasadami pracy obowiązującymi w miejscu odbywania praktyki.

Forma i zasady zaliczania:

podstawą zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej jest przedstawienie przez studenta: opinii o studenci odbywającym praktykę zawodową i  poświadczenia odbycia praktyki potwierdzającego uzyskanie przez studenta efektów uczenia się określonych w programie studiów kierunku „informatyka” potwierdzonego przez Podmiot publiczny/niepubliczny, w którym student odbywał praktykę oraz sprawozdania ze studenckiej praktyki zawodowej. Decyduje opinia Opiekuna sprawującego pieczę nad studentami w miejscach odbywania praktyki studenckiej, o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych, jakie student posiada lub nabył podczas realizacji praktyki.

Dziekan może zaliczyć studentowi wykonywaną przez niego pracę zarobkową (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, staż, wolontariat) – jako praktykę, jeżeli student osiągnął efekty uczenia się określone dla przedmiotu praktyka, zaś jej charakter spełnia wymagania programu praktyk na kierunku „informatyka”, a czas pracy nie jest krótszy niż wymagany czas praktyk. Podstawą do zaliczenia studenckich praktyk zawodowych poprzez pracę zarobkową studenta w Podmiotach publicznych/ niepublicznych jest: wniosek do Dziekana o zwolnienie z obowiązku odbycia studenckiej praktyki zawodowej i zaliczenia wykonywanej pracy zarobkowej jako studenckiej praktyki zawodowej; sprawozdanie ze studenckiej praktyki zawodowej (pracy zarobkowej, stażu) oraz opinia o pracowniku w celu zaliczenia praktyki zawodowej i poświadczenie wykonywania zawodu.

Program praktyki

  1. zapoznanie się ze specyfiką i zakresem działalności podmiotu (organizacja pracy, sposób funkcjonowania, system zarządzania, środowisko zawodowe itp.);

student powinien mieć możliwość pobytu i zapoznawania się z pracą różnych komórek organizacyjnych podmiotu – we właściwie dobranych proporcjach czasowych;

 • zapoznanie się z technologiami informatycznymi stosowanymi w podmiocie (zarówno od strony programowej, jak i sprzętowej);
 • praktyczne poznanie budowy, obsługi i eksploatacji sieci komputerowych;
 • administracja wybranym systemem operacyjnym, systemem zarządzania bazą danych lub innym systemem sieciowym w podmiocie;
 • realizacja zadań związanych z konserwacją, eksploatacją bądź modernizacją sieci komputerowych;
 • zapoznanie się z zasadami projektowania sieci komputerowych i kalkulacji kosztów takich projektów; asystowanie zespołom projektującym sieci komputerowe;
 • uczestniczenie w projektowaniu, budowaniu, testowaniu, wdrażaniu lub utrzymaniu systemów informatycznych;
 • programowanie, optymalizowanie i wdrażanie serwisów internetowych;
 • zapoznanie się z zasadami sporządzania dokumentacji technicznej systemów informatycznych;
 • obsługa profesjonalnych aplikacji przy realizacji zadań związanych z profilem podmiotu;
 • w miarę możliwości wykonywanie zadań zbieżnych z pracą dyplomową – opracowanie projektu inżynierskiego lub nauka metod i technologii wykorzystywanych do jego realizacji.

Typowymi stanowiskami pracy studenta w ramach praktyk są: pomocnik administratora sieci komputerowej, administrator sieci lokalnej, administrator serwera wybranej usługi sieciowej, projektant lub administrator baz danych, programista języków wysokiego poziomu, administrator serwisów internetowych, wdrożeniowiec, tester oprogramowania, serwisant.

Cel i program praktyki zawodowej pozwala na praktyczną implementację wiedzy zdobytej w trakcie studiów oraz konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyczną działalnością podmiotów. W ramach praktyki student powinien pogłębić wiedzę fachową z określonej dziedziny informatyki poprzez zadania praktyczne realizowane w podmiotach. Dodatkową korzyścią może być kojarzenie pracodawców z kandydatami do zatrudnienia, wybieranymi spośród studentów odbywających praktykę.

Praktyki organizowane indywidualnie przez studentów

 1. Studenci mają możliwość indywidualnego wyboru miejsca praktyki w Podmiotach publicznych/niepublicznych, które spełniają wymagania zawarte w programie kształcenia.
 2. Studenci organizują miejsce praktyki we własnym zakresie.
 3. Student na okres praktyki powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Ewentualne koszty związane z pobytem studenta na indywidualnej praktyce w Podmiotach publicznych/niepublicznych ponosi student.
 5. Dokumentami niezbędnymi do uzgodnień w sprawie odbycia studenckiej praktyki zawodowej są:
  1. karta zgłoszenia miejsca odbywania studenckiej praktyki zawodowej (załącznik 1, pobierz);
  2. porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych (załącznik 2, pobierz).
 1. Podstawą odbycia przez studenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” studenckiej praktyki zawodowej w Podmiocie publicznym/niepublicznym jest porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych.
 2. Podstawą zaliczenia studenckich praktyk zawodowych są:
  1. opinia o studencie odbywającym praktykę zawodową i poświadczenie odbycia praktyki (załącznik 3, pobierz);
  2. sprawozdanie ze studenckiej praktyki zawodowej (załącznik 4, pobierz).
 1. W celu zaliczenia praktyk po ich odbyciu studenci składają w dziekanacie dokumenty wymienione w ust. 5 i 7.
 2. Opiekun praktyk kierunku „informatyka” ocenia studenta na podstawie opinii o studencie (ust. 7, pkt. 1) oraz na postawie oceny sprawozdania (ust. 7, pkt. 2). Opiekun praktyk wpisuje poświadczenie zaliczenia praktyk przez studenta wraz z oceną do:
  1. sprawozdania ze studenckiej praktyki zawodowej (na pierwszej stronie z wyszczególnieniem dwóch ocen: za sprawozdanie i oceny za przedmiot „Praktyka zawodowa”);
 1. Na ostatnim semestrze studiów, Opiekun praktyk wpisuje ocenę za przedmiot „Praktyka zawodowa” do:
  1. karty okresowych osiągnięć studenta;
  2. protokołu zaliczeniowego przedmiotu „Praktyka zawodowa”.

Praktyki realizowane przez studenta poprzez pracę zarobkową

 1. Praktyki realizowane przez studenta poprzez pracę zarobkową (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, staż, wolontariat, własna działalność gospodarcza) w Podmiotach publicznych/niepublicznych, zaliczane są przez Dziekana po zasięgnięciu opinii Opiekuna praktyk.
 2. Dziekan może zaliczyć studentowi wykonywaną przez niego pracę zarobkową jako praktykę, jeżeli jej charakter spełnia wymagania programu praktyk kierunku „informatyka”, a czas pracy nie jest krótszy niż wymagany czas praktyk.
 3. Podstawą do zaliczenia studenckich praktyk zawodowych poprzez pracę zarobkową studenta w Podmiotach publicznych/niepublicznych jest:
  1. wniosek do Dziekana o zwolnienie z obowiązku odbycia studenckiej praktyki zawodowej i zaliczenia wykonywanej pracy zarobkowej jako studenckiej praktyki zawodowej (załącznik 5, pobierz);
  2. sprawozdanie ze studenckiej praktyki zawodowej (pracy zarobkowej, stażu) /załącznik 4, pobierz);
  3. opinia o pracowniku w celu zaliczenia praktyki zawodowej i poświadczenie wykonywania zawodu (załącznik 6, pobierz), w przypadku prowadzenia przez studenta własnej działalności gospodarczej podstawę stanowi ankieta pracownika w celu zaliczenia praktyki zawodowej-samozatrudnienie oraz (odrębne) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej (załącznik 7, pobierz).
 1. W celu zaliczenia praktyk po ich odbyciu studenci składają w Dziekanacie dokumenty wymienione w ust. 3.
 2. Opiekun praktyk kierunku „informatyka” po sprawdzeniu przedstawionych dokumentów wnioskuje do Dziekana o zaliczenie pracy zarobkowej studenta jako studenckiej praktyki zawodowej oraz zaliczenie przedmiotu „Praktyka zawodowa” (z propozycją oceny).
 3. Opiekun praktyk kierunku „informatyka” po sprawdzeniu przedstawionych dokumentów wpisuje poświadczenie zaliczenia praktyk przez studenta wraz z oceną do:
  1. sprawozdania ze studenckiej praktyki zawodowej (na pierwszej stronie);
 1. Na ostatnim semestrze studiów, Opiekun praktyk wpisuje ocenę za przedmiot „Praktyka zawodowa” do:
  1. karty okresowych osiągnięć studenta;
  2. protokołu zaliczeniowego przedmiotu „Praktyka zawodowa”.

Praktyki realizowane przez Uczelnię

 1. Uczelnia zapewnia możliwość odbycia studenckiej praktyki zawodowej w niektórych Podmiotach.
 2. Koordynacją spraw związanych z praktykami zajmują się, powołani przez dziekana, opiekunowie praktyk studenckich (§ 46 Regulaminu studiów).
 3. Jeśli student wystąpi z pisemnym wnioskiem do Dziekana najpóźniej w czasie trwania czwartego semestru studiów, zostanie skierowany na praktykę realizowaną przez Uczelnię wyłącznie w lipcu, sierpniu i wrześniu.
 4. Student, który został zarejestrowany na praktykę w określonej Instytucji ma obowiązek ją odbyć w ustalonym terminie.
 5. Nie odbycie praktyki w terminie wynikającym z ustaleń powoduje niezaliczenie praktyki wymaganej programem studiów.
 6. Student na okres praktyki powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Ewentualne koszty związane z pobytem studenta na indywidualnej praktyce w Podmiotach publicznych/niepublicznych ponosi student.
 8. Dokumenty niezbędne do uzgodnień w sprawie odbycia studenckiej praktyki zawodowej organizowanej przez Uczelnię przygotowuje opiekun praktyk, który dokonuje ustaleń dotyczących praktyki z podmiotem organizującym praktykę.
 9. Podstawą odbycia przez studenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” studenckiej praktyki zawodowej organizowanej przez Uczelnię jest skierowanie na praktykę.
 10. Podstawą zaliczenia studenckich praktyk zawodowych są:
  1. opinia o studencie odbywającym praktykę zawodową i poświadczenie odbycia praktyki (załącznik 3, pobierz);
  2. sprawozdanie ze studenckiej praktyki zawodowej (załącznik 4, pobierz).
 1. W celu zaliczenia praktyk po ich odbyciu studenci składają w dziekanacie dokumenty wymienione w ust. 10.
 2.  Opiekun praktyk kierunku „informatyka” ocenia studenta na podstawie opinii o studencie (ust. 10, pkt. 1) oraz na postawie oceny sprawozdania (ust. 10, pkt. 2). Opiekun praktyk wpisuje poświadczenie zaliczenia praktyk przez studenta wraz z oceną do:
  1. sprawozdania ze studenckiej praktyki zawodowej (na pierwszej stronie z wyszczególnieniem dwóch ocen: za sprawozdanie i oceny za przedmiot „Praktyka zawodowa”);
 1. Na ostatnim semestrze studiów, Opiekun praktyk wpisuje ocenę za przedmiot „Praktyka zawodowa” do:
  1. karty okresowych osiągnięć studenta;
  2. protokołu zaliczeniowego przedmiotu „Praktyka zawodowa”.

Weryfikacja efektów kształcenia uzyskanych w wyniku odbycia praktyk

Weryfikacja efektów uczenia się uzyskanych w wyniku odbycia praktyk odbywa się na dwóch poziomach: Uczelnianym i Pracodawcy, z których opinia pracodawcy jako bezpośrednio prowadzącego praktyki jest najważniejsza i ma znaczący wpływ zarówno na proces zaliczenia praktyk, jak i na ten element procesu dyplomowania i zakończenia studiów.

Ze strony Uczelni organizację, kontrolę nad przebiegiem i ostatecznym rozliczeniem praktyk sprawuje Opiekun Praktyk.

W trakcie praktyk sprawdzana jest nie tylko wiedza studenta, lecz przede wszystkim kompetencje miękkie zawarte w ramach umiejętności i kompetencji społecznych, których poziom i jakość ocenia pracodawca wydając zaświadczenie o odbyciu praktyki wraz z ankietą zatytułowaną „Opinia o studencie odbywającym praktykę zawodową”.

W ramach tej opinii pracodawca ocenia sposób pracy, wkład w pracę i sposób zachowania. Pracodawca, poza udzielaniem odpowiedzi punktowej, może także wyrazić swoją opinię w szerszy sposób dołączając dodatkowy opis jakości, merytorycznej charakterystyki i oceny odbywających praktyki, ponadto jest w ciągłym kontakcie z Opiekunem Praktyk i na bieżąco przekazuje swoje opinie i oceny.

W ramach oceny pracodawca może określić wyjątkowe osiągnięcia i/lub zadania realizowane w ramach praktyki.

Pracodawca oceniając osobę odbywającą praktyki, ocenia takie elementy jak:

 1. w ramach „Sposobu Pracy” – systematyczność, zorganizowanie, samodzielność, efektywność, zmierzanie do celu, terminowość wykonywania zadań, poziom motywacji;
 2. w ramach „Wkładu Pracy” – otwartość na nowe rozwiązania, inicjatywę, poczucie odpowiedzialności, siłę przebicia, dyspozycyjność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole;
 3. w ramach „Oceny Sposobu Zachowania” – poziom przyjaznego nastawienia, otwartość, czy praktykant jest pomocny, zdolny do współpracy, łatwo nawiązujący kontakty, koleżeński, skłonny do kompromisów, przykładny, postępujący w ramach zasad etyki.

Pobierz niezbędne dokumenty do realizacji studenckich praktyk zawodowych:

 • Załącznik 1, Karta zgłoszenia miejsca odbywania studenckiej praktyki zawodowej pobierz
 • Załącznik 2, Porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych pobierz
 • Załącznik 3, Opinia o studencie odbywającym praktykę zawodową i poświadczenie odbycia praktyki pobierz
 • Załącznik 4, Sprawozdanie ze studenckiej praktyki zawodowej pobierz
 • Załącznik 5, Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbycia studenckiej praktyki zawodowej pobierz
 • Załącznik 6, Opinia o pracowniku w celu zaliczenia praktyki zawodowej i poświadczenie wykonywania zawodu pobierz
 • Załącznik 7, Ankieta pracownika w celu zaliczenia praktyki zawodowej – samozatrudnienie pobierz
 • Załącznik 8, Ocena osiągniętych efektów uczenia się. Praktyki realizowane przez studenta poprzez pracę zarobkową (staż pracy) pobierz
 • Załącznik 9, Regulamin studenckich praktyk zawodowych, kierunek studiów: informatyka pobierz

Opiekun studenckich praktyk zawodowych na kierunku studiów: informatyka

Dr inż. Franciszek Milewicz, prof. WSIZ  fmilewicz@wsiz.wroc.pl