Polityka jakości

Polityka jakości

Struktura Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
w Wyższej  Szkole Informatyki i Zarządzania “Copernicus” we Wrocławiu

W Wyższej  Szkole Informatyki i Zarządzania „Copernicus we Wrocławiu  wyodrębniono obszary istotne dla zapewnienia jakości kształcenia w Uczelni, które wynikają z misji, strategii i polityki jakości.

Za jakość kształcenia i jej zapewnienie odpowiada:

Senat,

który sprawuje nadzór nad systemem zapewnienia jakości kształcenia, w szczególności uchwala:

 1. główne  kierunki działalności uczelni, w tym uchwalanie misji i strategii rozwoju uczelni;
 2. zasady działania uczelni oraz wytyczne dla rady wydziału w zakresie podstawowych zadań uczelni;
 3. wytyczne w sprawie przyjmowania przez radę wydziału planów studiów i programów kształcenia, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających;
 4. podejmowanie na wniosek założyciela uchwał w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów oraz w sprawie utworzenia i likwidacji specjalności w ramach prowadzonego kierunku studiów;
 5. uchwalenie regulaminu studiów […] i regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad rekrutacji […];
 6. określanie efektów kształcenia dla kierunków studiów oraz poziomów i profili kształcenia, dla których nie zostały określone wzorcowe efekty kształcenia;
 7. określanie zasad  zwalniania z obowiązku odbycia praktyk.

Rektor

na poziomie uczelni realizuje zadania systemu poprzez nadzorowanie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia WSIZ „Copernicus”, jest odpowiedzialny za właściwe działanie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia WSIZ „Copernicus”.

Dział Planowania i Jakości Kształcenia

Realizuje zdania w zakresie planowania, organizowania przeglądów i ankietowania,  opracowania sprawozdań z oceny przeprowadzania przeglądów sytemu, a także przeprowadzanych przez właściwą komisję lub inny organ wskazany przez statutowe organy Uczelni.

 Rada Jakości Kształcenia

i  organy wskazane w Statucie, – na poziomie Wydziału, odpowiada za monitorowanie i ocenę jakości kształcenia, w tym zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi oraz zaleceniami zewnętrznych instytucji akredytacyjnych, za formułowanie rekomendacji w zakresie podnoszenia jakości kształcenia.

Samorząd Studentów

 Osobiście bądź przez swoich przedstawicieli współuczestniczy w prowadzonych pracach dotyczących rozwoju Uczelni, zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. Uczestniczy w pracach organów kolegialnych Uczelni i komisjach. Bierze udział w organizacji spotkań informacyjnych dla studentów pierwszego semestru, organizacja spotkań informacyjnych z zakresu obsługi i znajomości wirtualnego dziekanatu, organizacja spotkań informacyjnych dotyczących wyboru specjalności dla studentów, praktyk, poszukiwanie oraz nawiązywanie kontaktów z przyszłymi pracodawcami, jak również przeprowadzanie spotkań i warsztatów z pracodawcami.

Rada Wydziału

 1. Bierze udział w realizacji polityki Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia WSIZ „Copernicus”  na  Wydziale.
 2. Wykonuje uprawnienia ustawowe, statutowe i regulaminowe odnośnie do programów kształcenia.
 3. Wyraża opinie w kwestiach przewidzianych przez procedury systemu jakości kształcenia.
 4. Stanowi forum dyskusji nad problemami zapewniania jakości kształcenia.

Dziekan

na poziomie wydziału realizuje zadania systemu wynikające z obowiązku  realizacji zadań Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na poziomie Wydziału

Prodziekan, koordynator kierunku,

na poziomie kierunku studiów – realizuje zadania systemu poprzez nadzorowanie jakości na poziomie kierunku studiów i realizację zadań Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia WSIZ „Copernicus”  na  kierunku studiów

Komisje ds. jakości kształcenia lub inne organy,

Powoływane doraźnie,  odpowiadają za  przeprowadzanie przeglądów jakości, opiniowania, opracowania planów, programów, dokumentów i wniosków, dokonywania analiz, zgodnie z zakresem zadań oraz opisaną strukturą systemu zapewniania jakości kształcenia.

Opiekun praktyk

 Opracowanie sylabusa praktyk, kwestionariuszy ankiet i dokumentacji praktyk,

 1. Realizacja zadań opiekun praktyk w stosunku do studentów, ocena osiągania efektów kształcenia,
 2. Przeprowadzenie badań wśród studentów,
 3. Opracowanie raportu dotyczącego praktyk na podstawie dokumentacji i przeprowadzonych badań wśród studentów.

pobierz: Zadania jakości kształcenia
wynikające z obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego