Dyplomowanie

Kierunek: INFORMATYKA

Tryb: studia stacjonarne, studia niestacjonarne

Rodzaj:  studia inżynierskie

Warunki przystąpienia do Egzaminu Dyplomowego

 1. Termin złożenia pracy dyplomowej:
  1. do 15 lutego, jeśli zakończenie studiów wypada w semestrze zimowym,
  2. do 15 czerwca, jeśli zakończenie studiów wypada w semestrze letnim,
 2. Aby przystąpić do egzaminu dyplomowego, dyplomant składa w dziekanacie następujące dokumenty:
  1. jeden egzemplarz pracy dyplomowej (tzw. biblioteczny). Zalecanym sposobem oprawienia jest tzw. bindowanie (okładka przeźroczysta). Treść wg wzoru strony tytułowej dla studiów inżynierskich: zał.3  i studiów magisterskich: zał. 4
  2. na końcu pracy dyplomowej (przedostatnia strona) należy umieścić „Oświadczenie o udostępnianiu pracy dyplomowej” oraz (ostatnia strona) „Oświadczenie autorskie”. Praca dyplomowa może być oprawiona w okładki kartonowe (musi być na okładce napis praca dyplomowa).
  3. jeden egzemplarz pracy dyplomowej (tzw. archiwalny). Bez oprawy, zszyty naturalnym sznurkiem, dwustronnie drukowany czcionką 8 pt (za wyjątkiem strony tytułowej). Na końcu pracy dyplomowej (przedostatnia strona) należy umieścić „Oświadczenie o udostępnianiu pracy dyplomowej” oraz (ostatnia strona) „Oświadczenie autorskie”. Na końcu pracy dyplomowej należy umieścić papierową kopertę zawierającą opisaną płytę CD lub DVD z tekstem pracy wraz z elementami stanowiącymi jej integralną część.
  4. ocenę pracy dyplomowej przez promotora oraz oddzielnie opiekuna merytorycznego, (jeżeli jest wyznaczony).
  5. potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 60 zł za wydanie dyplomu.
  6. rozliczoną kartę obiegową dyplomanta.

SKŁAD KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Na podstawie „Regulaminu Studiów” Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu, egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana w skład, której wchodzą:

 1. Przewodniczący komisji.
 2. Promotor.
 3. Recenzent.

1)   przewodniczącym komisji może być dziekan lub prodziekan, lub wyznaczona przez dziekana osoba posiadająca, co najmniej stopień naukowy doktora,

2)   promotora lub recenzenta w uzasadnionych przypadkach może zastąpić osoba wyznaczona przez dziekana, posiadająca, co najmniej stopień naukowy doktora,

 1. Termin egzaminu dyplomowego ustala dziekan, jednak nie później niż w okresie do trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.
 2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i składa się z prezentacji pracy dyplomowej oraz sprawdzenia wiedzy studenta w zakresie podanym w programie kształcenia.
 3. Wykaz pytań do egzaminu dyplomowego znajduje się w „Wirtualnym Dziekanacie”.

DZIEKAN WYDZIAŁU

Informatyki

dr inż. Franciszek Milewicz, prof. WSIZ