Stypendia

Warunki uzyskania stypendium socjalnego.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów (zaliczył poprzednie dwa semestry) z wysoką średnią ocen.

Zasady przyznawania stypendium są zapisane w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu.

Kiedy student nie może ubiega się przyznanie stypendium.

Wykaz warunków dla studentów ubiegających się stypendia.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Skład komisji stypendialnej

Załącznik do dokumentacji stypendialnej.