Zarządzanie wirtualną infrastrukturą IT

Zarządzanie wirtualną infrastrukturą IT

Promocja!!! Teraz tylko 4600 PLN.

TRWA REKRUTACJA NA 8 EDYCJĘ !

Rekrutacja odbywa się całorocznie, na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów  :

 

 

Koszt studiów 5200 PLN – Promocja teraz tylko 4600 PLN

Opłatę należy uiścić: jednorazowo (podczas rekrutacji) lub w  4 ratach po 1150 PLN (I rata – przy rekrutacji; pozostałe według przekazanego harmonogramy).

Wszystkie opłaty należy wnosić na rachunek WSIZ „Copernicus”:

Santander Bank Polska S.A. O/W
61 1500 1793 1217 9003 8463 0000
tytułem: „IMIĘ NAZWISKO – Wirtualne IT”

 

 

 

 

 

Zakres studiów

Celem studiów podyplomowych „Implementacja, administracja i zarządzanie wirtualną infrastrukturą IT” jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu technologii Cisco, Microsoft, VMware oraz Citrix lub OpenStack (grupa decyduje, która z tych dwóch technologii będzie realizowana).

Zawartość merytoryczna szkolenia odnosić się będzie do poznania najpopularniejszych technologii wirtualizacji środowisk IT, a w szczególności: Hyper-V, System Center VMM, ESXi, vCenter, vSphere, XenServer i Xen Center lub OpenStack.

Dodatkowe rozwiązania i technologie: Windows Server, Linux, DNS, DHCP, AD DS, AD CS, GPO, SSTP, PowerShell, PowerCLI, HA, DRS, SDRS, Replication, klastry, iSCSI, RemoteApp, wirtualizacja sieci, System Center, VLAN, Trunk, Cisco EtherChannel, SDN.

Wymagania i warunki rekrutacji na studia

Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, to znaczy posiadać tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny*.

Ponadto kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera, systemów operacyjnych MS Windows lub Linux/Unix w tym wersji serwerowych.

Kandydat, który zamierza wziąć udział w studiach podyplomowych „Implementacja, administracja i zarządzanie wirtualną infrastrukturą IT”, zgłasza swoje uczestnictwo, dostarczając do WSIZ „Copernicus”: wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych* (oryginał do wglądu), kserokopię dowodu osobistego, zdjęcie (format legitymacyjny), dowód wniesienia pierwszej raty opłat za studia podyplomowe.

Rekrutacja na daną edycję studiów podyplomowych jest prowadzona aż do osiągnięcia wyznaczonego limitu uczestników. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia podyplomowe są uruchamiane wówczas, gdy zgłosi się wymagana, minimalna liczba uczestników. O wynikach rekrutacji kandydat jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Jeżeli decyzja o uruchomieniu studiów lub przyjęciu kandydata jest negatywna, kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za studia podyplomowe.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych może być wydane uczestnikowi, który zaliczył wszystkie przedmioty (kursy), przewidziane programem nauczania, uzyskując z nich pozytywne oceny, oraz wniósł wszystkie wymagane opłaty za studia, zgodnie z zawartą umową o naukę.

W programie studiów podyplomowych „Implementacja, administracja i zarządzanie wirtualną infrastrukturą IT” nie jest wymagane przygotowanie pracy dyplomowej.

Opiekun studiów podyplomowych:

Proces rekrutacji (rekrutacja, umowy o naukę, dokumentacja studiów, świadectwa ukończenia):

 

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu,

ul. Inowrocławska 56, 53-648 Wrocław

 

* nie obowiązuje w przypadku realizacji studiów w formie kursu