Stypendia socjalne

Stypendia socjalne

Uwaga!

“WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO MOŻNA ZŁOŻYĆ W DOWOLNYM TERMINIE. STYPENDIUM ZOSTANIE PRZYZNANE OD MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO MIESIĄCU W KTÓRYM ZOSTAŁ ZŁOŻONY WNIOSEK”

Studentom, którzy otrzymywali stypendium socjalne w semestrze letnim 2018/2019, i których bieżąca sytuacja materialna nie uległa zmianie składają wniosek o przyznanie stypendium socjalnego  na semestr zimowy 2019/2020 bez zmian dochodu druk wniosku – przedłużenie.

 1. Stypendium socjalne można otrzymać już na 1 semestrze studiów.
 2. Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru.
 3. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 1051,70 zł netto.
 4. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255, z późn. zm.). art. 3 pkt 1 tej ustawy wymienia dochody brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej.
 5. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta.
 6. Student starający się o stypendium socjalne składa wniosek w Sekcji Pomocy Materialnej w terminach do 15 października /30 marca/.
 7. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub Urzędu Gminy lub łącznie potwierdzające wysokość dochodu każdego członka rodziny, w tym również samego studenta. Studenci zobowiązani są do podania liczby osób obecnie znajdujących się we wspólnym gospodarstwie domowym w tym nieletnich i uczących się.
 8. Listy studentów, którym przyznano stypendia socjalne są ogłaszane najpóźniej do 15 listopada /30 kwietnia/.

UWAGA!!!
Wnioski o pomoc materialną
należy składać
w  Sekcji Pomocy Materialnej
/pok. Nr 10, tel. 71/ 79 50 394/
Przewodniczący Komisji Stypendialnej

Informacje dotyczące dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o stypendium socjalne

Uwaga studenci: miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 wynosi od 01 listopada 2016 – 1051,70 zł netto 

 

Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy załączyć stosowne dokumenty:

  1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów (dotyczy studenta i członków jego rodziny za 2018 rok) tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych  (Załącznik 7 do wniosku stypendialnego).
  2. Oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanych dochodów w 2018 roku, jeśli: rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  (Załącznik 15 do wniosku stypendialnego). Dodatkowo do oświadczenia należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o: osiągniętych przychodach i związanych z nimi stawkach podatkowych, wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za 2018 rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.
  3. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (Załącznik 12do wniosku stypendialnego)
   1. w przypadku kiedy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego załącza się zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni. Członkowie rodziny załączają również zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niefigurowaniu w spisie podatników jeśli nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej,
   2. w przypadku osób otrzymujących alimenty załącza się kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz tych osób. Jeżeli otrzymywane alimenty są niższe niż zasądzone lub wynikające z ugody sądowej, to załącza się przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów lub zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
   3. w przypadku osiągania innych dochodów załącza się zaświadczenie dokumentujące ich wysokość (np. zaświadczenie o wysokości diet w związku z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, zaświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń w związku z wykonywaniem mandatu posła i senatora, zaświadczenie o wysokości stypendiów określonych w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki),
   4. inne par. (art.3 pkt1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z póź. zm.).

! Oświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach uzyskanych z posiadania gospodarstwa rolnego. W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, stosownie do art. 179 ust 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – przyjmuje się, iż dochód z 1 hektara przeliczeniowego wynosi obecnie 3399 zł rocznie (zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu statystycznego.

 1. W zależności od indywidualnej sytuacji studenta do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć również:
  1. dokumenty stwierdzające wiek niepełnoletniego rodzeństwa (dzieci studenta) np. ksero dowodu osobistego rodzica (stare dowody), kopia aktu urodzenia bądź zaświadczenia ze szkół,
  2. zaświadczenie o pobieraniu nauki w przypadku osób uczących się (rodzeństwa studenta, dzieci studenta), które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły 26 roku życia, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  3. w przypadku rodzin niepełnych – kopie aktów zgonu rodziców bądź małżonka,
  4. kopie aktu ślubu zainteresowanego,
  5. kopie odpisów prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację,
  6. zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu członka rodziny jako bezrobotnego lub o braku propozycji zatrudnienia w przypadku bezrobotnych członków rodziny (bądź własne oświadczenie osoby bezrobotnej, jeśli nie jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy),
  7. w przypadku, gdy członek rodziny utracił dochód uzyskiwany w roku kalendarzowym 2019, należy od dochodu rodziny odjąć kwotę utraconego dochodu. Uwaga: nie pomniejsza się dochodu rodziny o dochód utracony, jeżeli w tym samym roku kalendarzowym osoba uzyskała inny dochód i nie utraciła go przed złożeniem wniosku o przyznanie stypendium (należy dołączyć do wniosku dokument potwierdzający utratę dochodu, np. świadectwo pracy oraz zaświadczenie z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych),
  8. w przypadku, gdy członek rodziny uzyskał dochód w roku 2019 (którego nie osiągał w 2018 roku), należy do dochodu rodziny dodać kwotę uzyskanego dochodu. (do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto z pierwszego pełnego przepracowanego miesiąca),
  9. w przypadku dochodów uzyskiwanych za granicą Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty, zaświadczenia wydane przez  właściwe organy podatkowe kraju, w którym te dochody zostały osiągnięte, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą RP: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
  10. wszystkie osoby w rodzinie studenta posiadające własne źródło dochodów (w tym student-wnioskodawca) zobowiązane są przedłożyć informacje o dochodach za ubiegły rok.
 2. Przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta nie są brane pod uwagę:
  1. świadczenia rodzinne ( tj. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne),
  2. świadczenia z pomocy społecznej ( tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.),
  3. stypendia i zapomogi dla studentów przyznawane na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
  4. świadczenia otrzymane na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ( tzw. Stypendia unijne dla uczniów i studentów ),
  5. świadczenia pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z póź.  zm.),
  6. kwoty alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób.

  W przypadku gdy dochód na jedną osobę w rodzinie mieści się w przedziale od 0,00 zł do 100,00 zł należy załączyć powyższe dokumenty  w celu stwierdzenia źródła dochodu lub dokument świadczący o pobieraniu pomocy socjalnej z Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 3. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne  dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne  osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Wyjaśnienia

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta,
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do ukończenia 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 3. rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do ukończenia 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Jest to katalog wyczerpujący, wskazany w ustawie, w związku z powyższym uczelnia, nawet w wyjątkowych przypadkach, nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta (np. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych, rodziców małżonka studenta).

Student może ubiegać się o  stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby:”rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do ukończenia 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek” w przypadku gdy:

 1. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  1. ukończył 26. rok życia,
  2. pozostaje w związku małżeńskim,
  3. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt 2,
  4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej  lub
 2. jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 654,35 zł
  4. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

W pozostałych przypadkach tj. gdy student nie spełnia powyższej definicji, jego sytuacja materialna będzie ustalana również z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa.

Pozostałe druki do pobrania: