Stypendia socjalne

Stypendia socjalne

Uwaga!

“WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO MOŻNA ZŁOŻYĆ W DOWOLNYM TERMINIE. STYPENDIUM ZOSTANIE PRZYZNANE OD MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO MIESIĄCU W KTÓRYM ZOSTAŁ ZŁOŻONY WNIOSEK”

Studentom, którzy otrzymywali stypendium socjalne w semestrze letnim 2020/2021, i których bieżąca sytuacja materialna nie uległa zmianie składają wniosek o przyznanie stypendium socjalnego  na semestr zimowy 2021/2022 bez zmian dochodu (załącznik 6)

 1. Stypendium socjalne można otrzymać już na 1 semestrze studiów.
 2. Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru.
 3. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 1051,70 zł netto.
 4. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) tj. kwoty 686,40 zł, oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1952) tj. kwoty 1051,70 zł.
 5. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta.
 6. Student starający się o stypendium socjalne składa wniosek w Sekcji Pomocy Materialnej w terminach do 15 października w semestrze zimowym /15 kwietnia w semestrze letnim.
 7. Do wniosku (załącznik 2) obowiązkowo należy dołączyć:

      8. Listy studentów, którym przyznano stypendia socjalne są ogłaszane   najpóźniej do 15 listopada /15 maja/.

 

UWAGA!!!
Wnioski o pomoc materialną
należy składać
w  Sekcji Pomocy Materialnej
/pok. Nr 10, tel. 71/ 79 50 394/
Przewodniczący Komisji Stypendialnej

Uwaga studenci: miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 wynosi 1051,70 zł netto 

 

Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy załączyć stosowne dokumenty:

  1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów (dotyczy studenta i członków jego rodziny za 2020 rok) tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych  załącznik 7 do wniosku stypendialnego).
  2. Oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanych dochodów w 2020 roku, jeśli: rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (załącznik 15 do wniosku stypendialnego). Dodatkowo do oświadczenia należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o: osiągniętych przychodach i związanych z nimi stawkach podatkowych, wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za 2020 rok lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.
  3. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (załącznik 12 do wniosku stypendialnego)
   1. w przypadku kiedy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego załącza się zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni. Członkowie rodziny załączają również zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niefigurowaniu w spisie podatników jeśli nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej,
   2. w przypadku osób otrzymujących alimenty załącza się kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz tych osób. Jeżeli otrzymywane alimenty są niższe niż zasądzone lub wynikające z ugody sądowej, zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
   3. w przypadku osiągania innych dochodów załącza się zaświadczenie dokumentujące ich wysokość (np. zaświadczenie o wysokości diet w związku z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, zaświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń w związku z wykonywaniem mandatu posła i senatora, zaświadczenie o wysokości stypendiów określonych w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki),

! Oświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach uzyskanych z posiadania gospodarstwa rolnego. W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, iż dochód z 1 hektara przeliczeniowego wynosi obecnie 3244 zł rocznie (zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 23 września 2019 r.)

W zależności od indywidualnej sytuacji studenta do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć również:

 1. dokumenty stwierdzające wiek niepełnoletniego rodzeństwa (dzieci studenta) np. kopia aktu urodzenia bądź zaświadczenia ze szkół,
 2. zaświadczenie o pobieraniu nauki w przypadku osób uczących się(rodzeństwa studenta, dzieci studenta), które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły 26 roku życia, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 3. w przypadku rodzin niepełnych – kopie aktów zgonu rodziców bądź małżonka,
 4. kopie aktu ślubu zainteresowanego,
 5. kopie odpisów prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację,
 6. zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu członka rodziny jako bezrobotnego lub o braku propozycji zatrudnienia w przypadku bezrobotnych członków rodziny (bądź własne oświadczenie (załącznik 14) osoby bezrobotnej, jeśli nie jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy),
 7. w przypadku, gdy członek rodziny utracił dochód (załącznik 16) uzyskiwany w roku kalendarzowym 2020, należy od dochodu rodziny odjąć kwotę utraconego dochodu. Uwaga: nie pomniejsza się dochodu rodziny o dochód utracony, jeżeli w tym samym roku kalendarzowym osoba uzyskała inny dochód i nie utraciła go przed złożeniem wniosku o przyznanie stypendium (należy dołączyć do wniosku dokument potwierdzający utratę dochodu, np. świadectwo pracy oraz zaświadczenie z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych),
 8. w przypadku, gdy członek rodziny uzyskał dochód(załącznik 17) w roku 2021 (którego nie osiągał w 2020 roku), należy do dochodu rodziny dodać kwotę uzyskanego dochodu. (do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto z pierwszego pełnego przepracowanego miesiąca),
 9. w przypadku dochodów uzyskiwanych za granicą Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty, zaświadczenia wydane przez  właściwe organy podatkowe kraju, w którym te dochody zostały osiągnięte, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą RP: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski)
 10. wszystkie osoby w rodzinie studenta posiadające własne źródło dochodów (w tym student-wnioskodawca) zobowiązane są przedłożyć informacje o dochodach za ubiegły rok.

Przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta nie są brane pod uwagę:

 1. świadczenia rodzinne ( tj. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne),
 2. świadczenia z pomocy społecznej ( tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.),
 3. świadczeń pomocy materialnej przyznawanych na podstawie przepisów prawa, o których mowa w art. 86 ust 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.
 4. stypendia przyznawane uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

– funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

– niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

– umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych;

 1. świadczenia pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy o systemie oświaty
 2. kwoty alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne  dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne  osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 regulaminu świadczeń dla studentów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres sześciu lat. (wzór formularza oświadczenia zawiera załącznik nr 19 do niniejszego regulaminu)

Wyjaśnienia

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta,
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do ukończenia 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 3. rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do ukończenia 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Jest to katalog wyczerpujący, wskazany w ustawie, w związku z powyższym uczelnia, nawet w wyjątkowych przypadkach, nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta (np. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych, rodziców małżonka studenta).

Student może ubiegać się o stypendium socjalne samodzielnie

 

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym   z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik 18) oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

 1. ukończył 26 rok życia,
 2. pozostaje w związku małżeńskim,
 3. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3,
 4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,

lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 1. a) posiada stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
 2. b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 3. c) jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. kwoty 930,35 zł,
 4. d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

W sytuacji, gdy dochód netto na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty 528 zł student zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta (załącznik 20).

Komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może wezwać studenta do złożenia wyjaśnień i przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy MOPS nie wystawi zaświadczenia (załącznik 20) jeżeli student udokumentuje źródła utrzymania rodziny. Nie złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

 

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu:

Pozostałe druki do pobrania: