Multi-Cloud Architect

Multi-Cloud Architect

UWAGA! NOWOŚĆ W OFERCIE!

TRWA REKRUTACJA NA 2 EDYCJĘ !

Rekrutacja odbywa się całorocznie, na podstawie kolejności zgłoszeń.

 • Termin najbliższej edycji studiów: październik 2020 r. – listopad 2021 r.
 • Zajęcia odbywają się: średnio 1 raz w tygodniu, poniedziałek – piątek w godzinach 17:30–21:15 lub sobota – niedziela (godziny do ustalenia).
 • Forma zajęć: warsztaty (wielkość grupy od 8 do 16 osób) z opcją zdalnego uczestnictwa w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie z wykorzystaniem rozwiązań Skype for Business lub Cisco WebEx.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów  :

 • odpis dyplomu
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 zdjęcia
 • dowód wniesienia opłaty  raty czesnego
 • dowód osobisty do wglądu

Studia organizowane we współpracy z: 

Patroni medialni: Cloud4it Group, JustCloud, Architect w chmurze, EasyIoT,

Koszt studiów: 7800 PLN nowa promocyjna cena 6400 zł

Opłatę należy uiścić: jednorazowo (podczas rekrutacji) lub w 4 ratach po 1650 PLN (I rata – przy rekrutacji; pozostałe według przekazanego harmonogramu na spotkaniu organizacyjnym).

 • Czas trwania studiów: 2 semestry / 190 godzin / 60 punktów ECTS.
 • Wszystkie opłaty należy wnosić na rachunek WSIZ „Copernicus”:

Santander Bank Polska S.A. O/W

61 1500 1793 1217 9003 8463 0000
tytułem: „IMIĘ NAZWISKO – MCA”,
przykład: „ANDRZEJ KOWALSKI – SPMCA”.

Zakres studiów:

Celem studiów podyplomowych „Multi-Cloud Architect” jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu najpopularniejszych usług (w tym AI, IoT, ML) chmur publicznych Azure, AWS, IBM Cloud i Google Cloud Platform.

Zakres tematyczny realizowanego materiału:

 • Chmura publiczna IBM Cloud oraz usługi IoT i AI
 • Chmura publiczna Azure
 • Chmura publiczna AWS (w ramach AWS Academy z opcją certyfikacji)
 • Usługi IoT w chmurach publicznych Azure, AWS i GCP
 • Usługi AI i ML w chmurach publicznych Azure, AWS i GCP

Prowadzący zajęcia

Wymagania i warunki rekrutacji na studia

Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, to znaczy posiadać tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny*.

Ponadto kandydat powinien posiadać minimum podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera, sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych MS Windows lub Linux/Unix.

Kandydat, który zamierza wziąć udział w studiach podyplomowych „Multi-Cloud Architect”, zgłasza swoje uczestnictwo, dostarczając do WSIZCopernicus”: wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych* (oryginał do wglądu), kserokopię dowodu osobistego, zdjęcie (format legitymacyjny), dowód wniesienia pierwszej raty opłat za studia podyplomowe.

Rekrutacja na daną edycję studiów podyplomowych jest prowadzona aż do osiągnięcia wyznaczonego limitu uczestników. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia podyplomowe są uruchamiane wówczas, gdy zgłosi się wymagana, minimalna liczba uczestników. O wynikach rekrutacji kandydat jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Jeżeli decyzja o uruchomieniu studiów lub przyjęciu kandydata jest negatywna, kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za studia podyplomowe.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych może być wydane uczestnikowi, który zaliczył wszystkie przedmioty (kursy), przewidziane programem nauczania, zaliczył test końcowy uzyskując wymagane minimum, oraz wniósł wszystkie wymagane opłaty za studia, zgodnie z zawartą umową o naukę.

W programie studiów podyplomowych „Multi-Cloud Architect” nie jest wymagane przygotowanie pracy dyplomowej.

Kontakt w sprawie studiów

Opiekun studiów podyplomowych:

Proces rekrutacji (rekrutacja, umowy o naukę, dokumentacja studiów, świadectwa ukończenia):

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu

ul. Inowrocławska 56