Cloud & Virtualization Engineer/Architect

Cloud & Virtualization Engineer/Architect

TRWA REKRUTACJA NA 3 EDYCJĘ !

Rekrutacja odbywa się całorocznie, na podstawie kolejności zgłoszeń.

 • Termin najbliższej edycji studiów: październik 2020 r. – listopad 2021 r.
 • Zajęcia odbywają się: średnio 1 raz w tygodniu, poniedziałek – piątek w godzinach 17:30-21:15 lub sobota – niedziela ( godziny do ustalenia).
 • Forma zajęć: warsztaty ( wielkość grupy od 8 do 16 osób) z opcją zdalnego uczestnictwa w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów  :

 • odpis dyplomu
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 zdjęcia
 • dowód wniesienia opłaty  raty czesnego
 • dowód osobisty do wglądu

Studia organizowane we współpracy z:

Patroni medialni:  Cloud4it Group

Koszt studiów: 6500 PLN 5900 PLN

Opłatę należy uiścić: jednorazowo (podczas rekrutacji), lub w dwóch równych ratach po 2950 PLN (I rata – przy rekrutacji) lub w czterech równych ratach po 1500 PLN (I rata – przy rekrutacji)

 • Czas trwania studiów: 2 semestry / 180 godzin / 60 punktów ECTS.
 • Wszystkie opłaty należy wnosić na rachunek WSIZ „Copernicus”:

Santander Bank Polska S.A. O/W

61 1500 1793 1217 9003 8463 0000
tytułem: „IMIĘ NAZWISKO – CVE”,
przykład: „ANDRZEJ KOWALSKI – SPCVE”.

Zakres studiów:

Celem studiów podyplomowych „ Cloud & Virtualization Engineer/Architect” jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu rozwiązań związanych z wirtualizacją Hyper-V i vSphere oraz w oparciu o najpopularniejsze rozwiązania chmur publicznych tj. Azure, AWS, IBM Cloud i Google Cloud Platform.
 

Zakres tematyczny realizowanego materiału:

 • Wirtualizacja z wykorzystaniem rozwiązań Hyper-V i System Center Virtual Machine Manager
 • Wirtualizacja z wykorzystaniem rozwiązań VMware vSphere
 • Chmura publiczna Google Cloud Platform
 • Chmura publiczna IBM Cloud (w ramach programu Inicjatywa Akademicka)
 • Chmura publiczna Azure (w ramach programu Misja Azure)
 • Chmura publiczna AWS (w ramach AWS Academy z opcją certyfikacji)

Prowadzący zajęcia

Wymagania i warunki rekrutacji na studia

Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, to znaczy posiadać tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Ponadto kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera, systemów operacyjnych MS Windows lub Linux/Unix.

W celu ułatwienia efektywnego przyswajania treści kształcenia w programie studiów podyplomowych, zaleca się, aby kandydat dodatkowo posiadał podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych. Uczelnia oferuje w tym zakresie pomoc w formie dodatkowych materiałów i konsultacji z prowadzącym.

Kandydat, który zamierza wziąć udział w studiach podyplomowych “Cloud & Virtualization Engineer/Architect", zgłasza swoje uczestnictwo, dostarczając do WSIZ „Copernicus”: wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu), kserokopię dowodu osobistego, zdjęcie (format legitymacyjny), dowód wniesienia pierwszej raty opłat za studia podyplomowe.

Rekrutacja na daną edycję studiów podyplomowych jest prowadzona aż do osiągnięcia wyznaczonego limitu uczestników. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia podyplomowe są uruchamiane wówczas, gdy zgłosi się wymagana, minimalna liczba uczestników. O wynikach rekrutacji kandydat jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Jeżeli decyzja o uruchomieniu studiów lub przyjęciu kandydata jest negatywna, kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za studia podyplomowe.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych może być wydane uczestnikowi, który zaliczył wszystkie przedmioty (kursy), przewidziane programem nauczania, uzyskując z nich pozytywne oceny, oraz wniósł wszystkie wymagane opłaty za studia, zgodnie z zawartą umową o naukę.

W programie studiów podyplomowych „Cloud & Virtualization Engineer/Architect” nie jest wymagane przygotowanie pracy dyplomowej.

Kontakt w sprawie studiów

 • Dziekanat (tel. +48 71 79 50 393; dziekanat@wsiz.wroc.pl) – rekrutacja, umowy o naukę, dokumentacja studiów, świadectwa ukończenia;
 • Krzysztof Szwedo (tel. +48 662115405  krzysiek@wsiz.wroc.pl) – kierownik studiów;

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu

ul. Inowrocławska 56

53-648 Wrocław