Systemy informatyczne

Systemy informatyczne

Studia inżynierskie– 7 semestrów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Specjalizacja wybierana jest po 4 semestrze.

Specjalizacja Inżynieria Systemów Informatycznych (ISI) jest naszą odpowiedzią na bardzo duże zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów informatyków, którzy projektują, implementują i wdrażają systemy informatyczne.

Student, który zdecyduje się na ten profil kształcenia, ma okazję poznać: metody programowania komponentowego w technologii Java, zawansowane systemy bazodanowe typu OLTP, systemy rozproszone, technologie tworzenia dynamicznych serwisów internetowych PHP, ASP.NET oraz XML, a także  systemy OLTP i data mining, które służą do analizowania dużych ilości danych. W ramach specjalizacji ISI studenci mają możliwość zdobycia dyplomów ukończenia autoryzowanych kursów Microsoft z zakresu transakcyjnych i sieciowych baz danych MS SQL Server.

Przedmioty podstawowe
Matematyka dyskretna i logika Teoretyczne podstawy informatyki
Algebra liniowa Algorytmy i struktury danych
Analiza matematyczna Podstawy programowania C++
Probabilistyka i statystyka Programowanie obiektowe
Fizyka Języki i metody programowania – Java
Podstawy elektroniki Technologie internetowe
Podstawy miernictwa Programowanie aplikacji internetowych
Architektura komputerów Bazy danych
Systemy wbudowane Podstawy inżynierii oprogramowania
Podstawy telekomunikacji Projektowanie i wdrażanie systemów inf.
Sieci komputerowe Grafika i komunikacja człowiek-komputer
Podstawy systemów operacyjnych Sztuczna inteligencja
Systemy operacyjne Windows Wprowadzenie do projektu inżynierskiego
Systemy operacyjne Linux Projekt inżynierski
Bezpieczeństwo sieci komputerowych Inżynierska praca dyplomowa
Ochrona danych Teoretyczne podstawy informatyki
Język angielski (5 semestrów)
Wychowanie fizyczne * Przedmioty specjalizacyjne
Mikroekonomia Programowanie komponentowe w Javie
Makroekonomia Sieciowe bazy danych
Podstawy i metody zarządzania Dynamiczne serwisy internetowe PHP
Bezpieczeństwo i prawo pracy Projektowanie baz danych
Problemy społeczne i zawodowe informatyki Projektowanie aplikacji bazodanowych

* WF – obowiązkowy na studiach stacjonarnych , nieobowiązkowy na studiach niestacjonarnych

Na kierunku informatyka uznajemy doświadczenie zawodowe zdobyte poza systemem edukacji formalnej.

Osobom posiadającym:

umożliwiamy ukończenie studiów w specjalnym trybie uwzględniającym wcześniej uzyskaną wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Uznajemy efekty uzyskane:

Nie zawsze są  potrzebne dokumenty (certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia o wolontariacie itd.).

Osoby które  zdobyły doświadczenie zawodowe poza systemem edukacji formalnej, realizują  program kształcenia w specjalnym trybie uwzględniającym wcześniej uzyskane efekty.

(Podstawa prawna:  ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw).