Zapomogi

Zapomogi

 1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Zapomogę może być przyznana studentowi po spełnieniu następujących warunków:
  1. student znalazł się w trudnej sytuacji materialnej;
  2. trudna sytuacja materialna ma charakter tymczasowy/przejściowy;
  3. trudna sytuacja materialna została wywołana zdarzeniami losowymi.
 3. Zapomogę może otrzymać student w szczególności z tytułu trudnej sytuacji materialnej spowodowanej:
  1. nagłą okolicznością losową np.: nieszczęśliwym wypadkiem, udokumentowaną kradzieżą, klęską żywiołową, itp.;
  2. chorobą studenta lub chorobą współmałżonka czy dziecka;
  3. śmiercią najblizszych członków rodziny.

UWAGA!!!
Wnioski o pomoc materialną
należy składać
w  Sekcji Pomocy Materialnej
/pok. Nr 10, tel. 71/ 79 50 394/
Przewodniczący Komisji Stypendialnej

Pozostałe druki znajdują się w zakładce Stypendia socjalne