Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu po złożeniu wniosku.

  1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymywać stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
  2. Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością może otrzymać student niezależnie od wysokości dochodów w jego rodzinie.
  3. Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością może otrzymywać student już na pierwszym roku studiów.
  4. Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością może zostać przyznane na wniosek studenta 
    • druk wniosku o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnością do pobrania ze strony internetowej lub z Działu Windykacji.
  5. Wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym orzeczony stopień niepełnosprawności należy składać do Sekcji Pomocy Materialnej w terminach do 15 października w semestrze zimowym lub 30 marca w semestrze letnim.
  6. W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 6, student może złożyć wniosek i otrzymać stypendium, ale dopiero od następnego miesiąca (bez wyrównania), w którym przyznano stypendium.
  7. Wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.
  8. Listy studentów, którym przyznano stypendia  są ogłaszane najpóźniej w terminach do 15 listopada /30 kwietnia/

 

UWAGA!!!
Wnioski o pomoc materialną
należy składać
w  Sekcji Pomocy Materialnej
/pok. Nr 10, tel. 71/ 79 50 394/

Pozostałe druki znajdują się w zakładce Stypendia socjalne

Przewodniczący Komisji Stypendialnej