Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów (zaliczył poprzednie dwa semestry) z wysoką średnią ocen określoną w Zarządzeniu Rektora, wydanym w porozumieniu z właściwym organem Samorządu Studenckiego (sposób obliczania średniej określa Regulamin studiów) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe lub wysokie osiągnięcia w różnej działalności.
 2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane będzie w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku.
 3. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 4. O przyznanie stypendiów rektora dla najlepszych studentów, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
 5. Stypendia rektora dla najlepszych studentów są przyznawane na wniosek studenta.
  • druk wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów do pobrania ze strony internetowej lub z Działu Windykacji.
  • oświadczenie
 6. Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy składać do Dziekanatu w terminach do 15 października w semestrze zimowym lub 30 marca w semestrze letnim.
 7. W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 6, student może złożyć wniosek i otrzymać stypendium, ale dopiero od następnego miesiąca (bez wyrównania), w którym przyznano stypendium.
 8. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w semestrze na okres do 5 miesięcy.
 9. W przypadku negatywnej decyzji Rektora w sprawie stypendium dla najlepszych studentów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 10. Listy studentów, którym przyznano stypendia rektora dla najlepszych studentów są ogłaszane najpóźniej do 15 listopada /30 kwietnia/.
 11. Wypłata stypendiów Rektora dla studentów składających wniosek po wyznaczonym terminie jest uzależniona od środków posiadanych na stypendia Rektora w ramach limitu określonego w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

UWAGA!!!
Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów
należy składać w Dziekanacie
/pok. Nr 14, tel. 71/ 79 50 393/

Pozostałe druki znajdują się w zakładce Stypendia socjalne