Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów (zaliczył poprzednie dwa semestry) z wysoką średnią ocen określoną w Zarządzeniu Rektora, wydanym w porozumieniu z właściwym organem Samorządu Studenckiego (pod uwagę brana jest średnia arytmetyczna) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe lub wysokie osiągnięcia w różnej działalności.
 2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane będzie w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku.
 3. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 4. O przyznanie stypendiów rektora dla najlepszych studentów, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
 5. Stypendia rektora dla najlepszych studentów są przyznawane na wniosek studenta.
 6. Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy składać do Dziekanatu w terminach do 15 października w semestrze zimowym lub 15 kwietnia  w semestrze letnim.
 7. W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 6, student może złożyć wniosek i otrzymać stypendium, ale dopiero od następnego miesiąca (bez wyrównania), w którym przyznano stypendium.
 8. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w semestrze na okres do 5 miesięcy.
 9. W przypadku negatywnej decyzji Rektora w sprawie stypendium dla najlepszych studentów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 10. Listy studentów, którym przyznano stypendia rektora dla najlepszych studentów są ogłaszane najpóźniej do 15 listopada /15 maja/.
 11. Wypłata stypendiów Rektora dla studentów składających wniosek po wyznaczonym terminie jest uzależniona od środków posiadanych na stypendia Rektora w ramach limitu określonego w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

UWAGA!!!
Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów
należy składać w Dziekanacie
/pok. Nr 14, tel. 71/ 79 50 393/

Pozostałe druki znajdują się w zakładce Stypendia socjalne