Kto nie może ubiegać się o stypendium

Kto nie może ubiegać się o stypendium

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 j.t. ze zmianami).

Treść art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:  „Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko  na jednym,  wskazanym przez studenta kierunku studiów.”

Treść art. 184 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: „ Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, (stypendia) chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.”

Podstawa prawna:

Regulamin  ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus”  we Wrocławiu:

Treść § 3 ust.11:  Student, który pobrał nienależne świadczenia pomocy materialnej, jest obowiązany do ich zwrotu.

Treść § 3 ust. 12 : Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się:

1)   świadczenia pomocy materialnej wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub wstrzymanie prawa do świadczeń pomocy materialnej,

2)   świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez studenta,

3)   świadczenia pomocy materialnej przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenia przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i studentowi odmówiono prawa do świadczenia pomocy materialnej.

Nienależne świadczenie podlega zwrotowi.