Sieci komputerowe

Sieci komputerowe

Studia inżynierskie – 7 semestrów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Specjalizacja wybierana jest po 4 semestrze.

Specjalizacja Sieci Komputerowe przeznaczona jest dla osób, które interesują się rozwojem szeroko pojętej infrastruktury teleinformatycznej. Absolwent naszej uczelni, który zdecydował się na ten profil kształcenia, jest przygotowany do projektowania i wdrażania bezpiecznych sieci komputerowych o różnej skali – lokalnych i rozległych, konfigurowania urządzeń sieciowych i administrowania serwerami sieciowymi, opartymi na systemach LINUX i MS Windows Server. Bardzo atrakcyjną ofertę stanowi w ramach specjalizacji Sieci Komputerowe, wielosemestralna ścieżka certyfikacyjna technologii CISCO (CCNA), połączona z możliwością zdania egzaminów CCNA (Cisco Certified Network Administrator). Dodatkowo studenci mają również możliwość zdobycia dyplomów ukończenia autoryzowanych kursów Microsoftu z zakresu systemów operacyjnych Windows, systemów LINUX oraz IBM iSeries.

Przedmioty podstawowe
Matematyka dyskretna i logika Teoretyczne podstawy informatyki
Algebra liniowa Algorytmy i struktury danych
Analiza matematyczna Podstawy programowania C++
Probabilistyka i statystyka Programowanie obiektowe
Fizyka Języki i metody programowania – Java
Podstawy telekomunikacji Technologie internetowe
Podstawy elektroniki Programowanie aplikacji internetowych
Podstawy miernictwa Bazy danych
Architektura komputerów Podstawy inżynierii oprogramowania
Systemy wbudowane Projektowanie i wdrażanie systemów inf.
Sieci komputerowe Grafika i komunikacja człowiek-komputer
Podstawy systemów operacyjnych Sztuczna inteligencja
Systemy operacyjne Windows Wprowadzenie do projektu inżynierskiego
Systemy operacyjne Linux Projekt inżynierski
Systemy operacyjne Windows Inżynierska praca dyplomowa
Bezpieczeństwo sieci komputerowych
Ochrona danych Przedmioty specjalizacyjne
Język angielski (5 semestrów) Technologia CISCO (4 semestry CCNA)
Wychowanie fizyczne * Systemy operacyjne Windows 2
Mikroekonomia Projekt sieci komputerowej
Makroekonomia
Podstawy i metody zarządzania
Bezpieczeństwo i prawo pracy

* WF – obowiązkowy na studiach stacjonarnych , nieobowiązkowy na studiach niestacjonarnych

Na kierunku informatyka uznajemy doświadczenie zawodowe zdobyte poza systemem edukacji formalnej.

Osobom posiadającym:

umożliwiamy ukończenie studiów w specjalnym trybie uwzględniającym wcześniej uzyskaną wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Uznajemy efekty uzyskane:

Nie zawsze są  potrzebne dokumenty (certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia o wolontariacie itd.).

Osoby które  zdobyły doświadczenie zawodowe poza systemem edukacji formalnej, realizują  program kształcenia w specjalnym trybie uwzględniającym wcześniej uzyskane efekty.

(Podstawa prawna:  ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw).