Tworzenie Oprogramowania w Technologii .NET

Tworzenie Oprogramowania w Technologii .NET

TRWA REKRUTACJA NA 10 EDYCJĘ !

Z KOLEJNĄ EDYCJĄ STARTUJEMY JUŻ w październiku 2020 (sobota, godzina 14.50, laboratorium 12 – spotkanie organizacyjne dla obu grup)

Rekrutacja odbywa się całorocznie, na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów  :

Koszt studiów: 4200 PLN

Opłatę należy uiścić: jednorazowo (podczas rekrutacji), lub w trzech równych ratach po 1400 PLN (I rata – przy rekrutacji; II rata – do 10.02.2020 r.)

Santander Bank Polska S.A. O/W

61 1500 1793 1217 9003 8463 0000
tytułem: „IMIĘ NAZWISKO – SPNET”,
przykład: „ANDRZEJ KOWALSKI – SPNET”.

Zakres studiów:

Studia w sposób kompleksowy przygotowują do programowania w środowisku .NET Framework.
W zakresie merytorycznym studiów znajdują się najnowsze stosowane obecnie technologie: LINQ, Microsoft Cloud, technologie Mobilne, najnowsze rozwiązania z całego zakresu .NET Framework. Studia startują jednak od samych podstaw (tworzenie prostych aplikacji okienkowych i webowych w C#.NET) i w sposób całościowy przygotowują do wykonywania zawodu programisty.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, polegają min. na tworzeniu oraz modyfikowaniu fragmentów działających  i wdrożonych aplikacji stworzonych w ramach różnorodnych projektów. Nauka programowania w .NET Framework realizowana jest w oparciu o standardy korporacyjne.

Wymagania i warunki rekrutacji na studiaKandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, to znaczy posiadać tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Ponadto kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera, systemu operacyjnego i usług sieci Internet.

W celu ułatwienia efektywnego przyswajania treści kształcenia w programie studiów podyplomowych, zaleca się, aby kandydat dodatkowo posiadał podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych. Uczelnia oferuje w tym zakresie pomoc w formie dodatkowych materiałów i konsultacji z prowadzącym.

Kandydat, który zamierza wziąć udział w studiach podyplomowych „Tworzenie Oprogramowania w Technologii .NET”, zgłasza swoje uczestnictwo, dostarczając do WSIZ „Copernicus”: wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu), kserokopię dowodu osobistego, zdjęcie (format legitymacyjny), dowód wniesienia pierwszej raty opłat za studia podyplomowe.

Rekrutacja na daną edycję studiów podyplomowych jest prowadzona aż do osiągnięcia wyznaczonego limitu uczestników. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia podyplomowe są uruchamiane wówczas, gdy zgłosi się wymagana, minimalna liczba uczestników. O wynikach rekrutacji kandydat jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Jeżeli decyzja o uruchomieniu studiów lub przyjęciu kandydata jest negatywna, kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za studia podyplomowe.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych może być wydane uczestnikowi, który zaliczył wszystkie przedmioty (kursy), przewidziane programem nauczania, uzyskując z nich pozytywne oceny, oraz wniósł wszystkie wymagane opłaty za studia, zgodnie z zawartą umową o naukę.

W programie studiów podyplomowych „Tworzenie Oprogramowania w Technologii .NET” nie jest wymagane przygotowanie pracy dyplomowej.

Kontakt w sprawie studiów

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu

ul. Inowrocławska 56

53-648 Wrocław