Systemy bezpieczeństwa w IT

Systemy bezpieczeństwa w IT

TRWA REKRUTACJA NA 2 EDYCJĘ !

Rekrutacja odbywa się całorocznie, na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów  :

Koszt studiów: 5200 PLN 4900 PLN

Opłatę należy uiścić: jednorazowo (podczas rekrutacji) lub w  4 ratach po 1250 PLN (I rata – przy rekrutacji; pozostałe według przekazanego harmonogramy).

Santander Bank Polska S.A. O/W 61 1500 1793 1217 9003 8463 0000
tytułem: „IMIĘ NAZWISKO – IT Security”
przykład: ANDRZEJ KOWALSKI – IT Security

Zakres studiów

Celem studiów podyplomowych „Projektowanie, wdrażanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa w IT” jest przekazanie wiedzy z zakresu najpopularniejszych systemów i rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Forma zajęć:

Warsztaty (wielkość grup od 8 do 12 osób), prowadzone w języku polsko-angielskim oraz angielskim.

Zakres tematyczny studiów:

 • Project management methodologies
 • Communication and presentation
 • QRadar Classes (SIEM, SIM, ESM technologies)
 • ITIL INTRO – processes in IT
 • IT Security Market & Corporate Governance Overview
 • ITIL and IT Processes Labor
 • Business Continuity & Disaster Recovery
 • Network or Digital Forensics
 • Advance Persistent Threats
 • Networking Fundamentals
 • Cloud Computing
 • WiFi Pentesting
 • SET Tool Kit
 • Building Security Centers form conception till execution
 • Human factor in Security
 • CISSP Introduction
 • IT Security Analitic Practise
 • DDoS attacks and protection practice
 • Essence of IDS and IPS in Security
 • Security Incident Handling methods by CSIRT
 • IDS/IPS and Honeypots
 • Process approach in ISM. Assessment of maturity levels of IS processes

Wymagania i warunki rekrutacji na studia

Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, to znaczy posiadać tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Ponadto kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera, systemu operacyjnego i usług sieci Internet.

W celu ułatwienia efektywnego przyswajania treści kształcenia w programie studiów podyplomowych, zaleca się, aby kandydat dodatkowo posiadał podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych.

Kandydat, który zamierza wziąć udział w studiach podyplomowych „Projektowanie, wdrażanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwem w IT”, zgłasza swoje uczestnictwo, dostarczając do WSIZ „Copernicus”: wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu), kserokopię dowodu osobistego, zdjęcie (format legitymacyjny), dowód wniesienia pierwszej raty opłat za studia podyplomowe.

Rekrutacja na daną edycję studiów podyplomowych jest prowadzona aż do osiągnięcia wyznaczonego limitu uczestników. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia podyplomowe są uruchamiane wówczas, gdy zgłosi się wymagana, minimalna liczba uczestników. O wynikach rekrutacji kandydat jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Jeżeli decyzja o uruchomieniu studiów lub przyjęciu kandydata jest negatywna, kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za studia podyplomowe.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych może być wydane uczestnikowi, który zaliczył wszystkie przedmioty (kursy), przewidziane programem nauczania, uzyskując z nich pozytywne oceny, oraz wniósł wszystkie wymagane opłaty za studia, zgodnie z zawartą umową o naukę.

W programie studiów podyplomowych „Projektowanie, wdrażanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwem w IT” nie jest wymagane przygotowanie pracy dyplomowej.

Kontakt w sprawie studiów

 • Dziekanat (tel. +48 71 79 50 393; dziekanat@wsiz.wroc.pl) – rekrutacja, umowy o naukę, dokumentacja studiów, świadectwa ukończenia;

Opiekun studiów podyplomowych: mgr inż. Krzysztof Szwedo (tel. +48 662 115 405; krzysiek@wsiz.wroc.pl)

Program studiów: Rafał Lidtke (tel. +48 607 65 1830; rafal.lidtke@pl.ibm.com)

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu

ul. Inowrocławska 56

53-648 Wrocław