Cloud & Virtualization Engineer/Architect

Cloud & Virtualization Engineer/Architect

TRWA REKRUTACJA NA 2 EDYCJĘ !

Rekrutacja odbywa się całorocznie, na podstawie kolejności zgłoszeń.

  • Termin najbliższej edycji kursu: październik 2020 r. – listopad 2021 r.
  • Zajęcia odbywają się: średnio 1 raz w tygodniu, poniedziałek – piątek w godzinach 17:30-21:15 lub sobota – niedziela ( godziny do ustalenia).
  • Forma zajęć: warsztaty ( wielkość grupy od 8 do 16 osób) z opcją zdalnego uczestnictwa w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów  :

Kurs organizowany we współpracy z:

Koszt kursu: 6500 PLN 5900 PLN

Opłatę należy uiścić: jednorazowo (podczas rekrutacji), lub w dwóch równych ratach po 2950 PLN (I rata – przy rekrutacji) lub w czterech równych ratach po 1500 PLN (I rata – przy rekrutacji)

  • Czas trwania kursu: 2 semestry / 180 godzin / 60 punktów ECTS.
  • Wszystkie opłaty należy wnosić na rachunek WSIZ „Copernicus”:

Santander Bank Polska S.A. O/W

61 1500 1793 1217 9003 8463 0000
tytułem: „IMIĘ NAZWISKO – CVE”,
przykład: „ANDRZEJ KOWALSKI – SPCVE”.

Zakres kursu:

Celem kursu „Cloud & Virtualization Engineer/Architect” jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu rozwiązań związanych z wirtualizacją Hyper-V i vSphere oraz w oparciu o najpopularniejsze rozwiązania chmur publicznych tj. Azure, AWS i Google Cloud Platform.

Zakres tematyczny realizowanego materiału:

  • Wirtualizacja z wykorzystaniem rozwiązań Hyper-V i System Center Virtual Machine Manager
  • Wirtualizacja z wykorzystaniem rozwiązań VMware vSphere
  • Chmura publiczna Google Cloud Platform
  • Chmura publiczna Azure (w ramach programu Misja Azure)
  • Chmura publiczna AWS (w ramach AWS Academy z opcją certyfikacji)

Prowadzący zajęcia

Wymagania i warunki rekrutacji na kurs

Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera, systemów operacyjnych MS Windows lub Linux/Unix.

W celu ułatwienia efektywnego przyswajania treści kształcenia  zaleca się, aby kandydat dodatkowo posiadał podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych. Uczelnia oferuje w tym zakresie pomoc w formie dodatkowych materiałów i konsultacji z prowadzącym.

Kandydat, który zamierza wziąć udział w kursie “Cloud & Virtualization Engineer/Architect", zgłasza swoje uczestnictwo, dostarczając do WSIZ „Copernicus”: wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy, kserokopię dowodu osobistego, zdjęcie (format legitymacyjny), dowód wniesienia pierwszej raty opłat za kurs.

Rekrutacja na daną edycję  jest prowadzona aż do osiągnięcia wyznaczonego limitu uczestników. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Kurs jest uruchamiany wówczas, gdy zgłosi się wymagana, minimalna liczba uczestników. O wynikach rekrutacji kandydat jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Jeżeli decyzja o uruchomieniu lub przyjęciu kandydata jest negatywna, kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za kurs.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia kursu

Świadectwo ukończenia kursu może być wydane uczestnikowi, który zaliczył wszystkie przedmioty (kursy), przewidziane programem nauczania, uzyskując z nich pozytywne oceny, oraz wniósł wszystkie wymagane opłaty za kurs, zgodnie z zawartą umową o naukę.

W programie kursu „Cloud & Virtualization Engineer/Architect” nie jest wymagane przygotowanie pracy dyplomowej.

Kontakt w sprawie kursu

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu

ul. Inowrocławska 56

53-648 Wrocław