Telc

Telc

Certyfikat językowy jest to dokument wydawany przez upoważnioną do tego instytucję np. ośrodek akademicki, potwierdzający umiejętności posługiwania się danym językiem obcym w określonym obszarze tematycznym np. język biznesowy, język techniczny. Europejskie egzaminy językowe TELC opracowane zostały w odniesieniu do standardu przyjętego przez Radę Europy. Certyfikaty TELC są powszechnie uznawane i honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Certyfikaty TELC wzbogacają wykształcenie, są potwierdzeniem zdobytych umiejętności językowych oraz zwiększają możliwość zdobycia atrakcyjnej pracy i awansu zawodowego.

Egzaminy TELC są w wielu krajach europejskich standardem i wymogiem stawianym uczestnikom kursów, uczniom szkół branżowych oraz studentom na zakończenie procesu szkolenia i niezbędnym dokumentem wymaganym przy zatrudnieniu. Certyfikat TELC można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętności porozumiewania się, a nie na znajomość gramatyki. Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego i w chwili obecnej obejmują dziesięć jezyków europejskich.

Certyfikaty TELC są ważne bezterminowo.

Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i ukierunkowane są na sprawdzenie umiejętności komunikowania się.

Poziom A2

 • Rozumiesz poszczególne zdania i często używane słówka, jeśli chodzi np. o informacje dot. osób, rodziny, zakupów, pracy, najbliższego otoczenia. Rozumiesz istotę krótkich, jasnych i prostych komunikatów.
 • Rozumiesz krótkie, proste teksty pisane. W prostych tekstach codziennych (np. ogłoszeniach, prospektach, menu, rozkładach jazdy) potrafisz znaleźć konkretne, przewidywalne informacje, rozumiesz krótkie listy osobiste.
 • Potrafisz porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach, w których chodzi o nieskomplikowaną i bezpośrednią wymianę informacji, o znajome tematy i czynności. Potrafisz prowadzić bardzo krótką rozmowę kontaktową, rozumiesz jednak zbyt mało, aby samodzielnie podtrzymać rozmowę.
 • Potrafisz w kilku zdaniach i za pomocą prostych środków opisać np. swoją rodzinę, innych ludzi, swoje wykształcenie, obecną lub ostatnią pracę.
 • Potrafisz napisać krótką, prostą notatkę lub wiadomość i bardzo prosty list prywatny, np. żeby za coś podziękować.

Poziom B1

 • Rozumiesz główne zagadnienia tekstu słyszanego, jeśli używany jest jasny język standardowy i jeśli chodzi o znajome zagadnienia dot. pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafisz wyłonić główne informacje z wiadomości radiowych i telewizyjnych dot. aktualnych wydarzeń, Twojego życia zawodowego, zainteresowań, jeśli przekazywane są we względnie wolnym tempie.
 • Potrafisz poradzić sobie z większością sytuacji, z którymi stykasz się podczas podróży po krajach obcojęzycznych. Bez przygotowania potrafisz uczestniczyć w rozmowach na bliskie lub interesujące cię tematy (np. rodzina podróże, praca, zainteresowania, aktualne wydarzenia).
 • Potrafisz mówić prostymi, spójnymi zdaniami, aby opisać wydarzenia, marzenia, nadzieje i cele. Potrafisz krótko przedstawić i uzasadnić swoje poglądy i plany. Potrafisz oddać akcję filmu i opisać swoją reakcję.
 • Potrafisz napisać krótki, spójny tekst na znajome ci tematy, opowiedzieć w nim o doświadczeniach i opisać wrażenia.

Poziom B2

 • Rozumiesz dłuższe wypowiedzi i kompleksowe argumentacje, o ile tematyka jest ci w pewnym stopniu znajoma. Rozumiesz większość telewizyjnych wiadomości i reportaży. Rozumiesz większość filmów, o ile używany jest język standardowy.
 • Potrafisz czytać i rozumiesz artykuły i sprawozdania, w których piszący reprezentuje pewne postawy i poglądy. Rozumiesz współczesne teksty literackie pisane prozą.
 • Potrafisz porozumiewać się tak płynnie i spontanicznie, że normalna rozmowa z native speakerem odbywa się bez żadnych utrudnień dla obu rozmówców. Potrafisz aktywnie uczestniczyć w dyskusjach, uzasadniać i bronić swoich pogladów.
 • Potrafisz dokładnie i jasno przedstawiać wiele tematów z kręgu twoich zainteresowań, wyjaśniać swój punkt widzenia dot. danego problemu, podać wady i zalety różnych możliwości.
 • Potrafisz pisać jasne, szczegółowe teksty dotyczące szeregu tematów z kręgu twoich zainteresowań. W wypracowaniu lub sprawozdaniu potrafisz przekazać informacje i przedstawiać ciągi myślowe, rozważając przy tym argumenty za i przeciw. Potrafisz pisać listy prywatne i oficjalne oraz zaznaczyć, co jest ważne.

Regulamin przeprowadzania egzaminów TELC

 • na pięć tygodni przed datą egzaminu należy dokonać wpłaty za egzamin na konto uczelni podając numer konta i nazwę egzaminu,
 • dokonać rejestracji w Studium Jezyków Obcych przedkładając oryginał dowodu wpłaty,
 • po dokonaniu rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej,
 • osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej za wyjątkiem osób które przedstawią zwolnienie lekarskie. Uczelnia potrąca w tym przypadku koszty manipulacyjne w wysokości 50 zł,
 • wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny oraz z jednej osoby na drugą,
 • egzaminy oceniane są komputerowo we Frankfurcie nad Menem. Informacje o wynikach są dostępne ok. 8 tygodni po egzaminie w Studium Jezyków Obcych WSIZ Copernicus,
 • egzamin rozpoczyna się punktualnie. Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na 15 min. przed podaną godziną,
 • na egzamin należy obowiązkowo przynieść ołówek i gumkę. Arkusze egzaminacyjne należy wypełniać ołówkiem,
 • warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem,
 • w przypadku nie zdania jednej z części egzaminu (pisemnej lub ustnej) istnieje możliwość ponownego przystąpienia do niezaliczonej części egzaminu w terminie określonym do końca następnego roku kalendarzowego,
 • dla grup zorganizowanych istnieje możliwość ustalenia terminu egzaminu indywidualnie.

Terminy egzaminów

Ceny egzaminów:

Studenci WSiZ Osoby z zewnątrz
Poziom A2 270 zł 290 zł
Poziom B1 400 zł 420 zł
Poziom B2 480 zł 500 zł
W cenie egzaminu organizujemy dwa spotkania treningowe obejmujące szczegółowe zapoznanie się z formatem egzaminu, jak również doskonalenie technik egzaminacyjnych.Egzaminy są organizowane w sesjach na żądanie po zebraniu minimum siedmiu osób na dany poziom języka angielskiego.

W sprawie zgłoszeń i wpłat prosimy o kontakt z dziekanatem.

Studium Języków Obcych

Kontakt: zgłoszenia  i pytania proszę kierować do mgr Radosława Samson

Certyfikat TELC zwalnia studentów WSiZ Copernicus z obowiązku uczęszczania na lektoraty i z egzaminu końcowego z języka angielskiego

Do egzaminów organizowanych na terenie naszej uczelni mogą przystąpić również osoby nie będące studentami WSIZ COPERNICUS we Wrocławiu.

Uczelnia organizuje również kursy przygotowujące do egzaminów TELC.