Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki

Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu

I.Postanowienia ogólne

1. Biblioteka uczelniana Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania “Copernicus" zwana dalej Biblioteką jest jednostką organizacyjną Uczelni o zadaniach dydaktycznych i usługowych.
2. Biblioteka prowadzi działalność zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o bibliotekach (Dz. U. 1997 nr 85 poz. 539, z późniejszymi zmianami) oraz Statutem Uczelni.
3. Nadzór zwierzchni nad Biblioteką sprawuje Rektor Uczelni.
4. Organem doradczym i opiniodawczym Rektora Uczelni w sprawach dotyczących działalności Biblioteki i związanego z nią systemu biblioteczno-informacyjnego jest Rada Biblioteczna. Rada Biblioteczna funkcjonuje zgodnie z zatwierdzonym przez Rektora Uczelni “Regulaminem Rady Bibliotecznej".
5. Biblioteka stanowi ogniwo ogólnokrajowej i resortowej sieci bibliotecznej oraz ogólnokrajowej i resortowej sieci informacji naukowej.

II. Zadania biblioteki.

6. Biblioteka gromadzi zbiory i źródła informacyjno-dokumentacyjne zgodnie z potrzebami procesu dydaktycznego oraz kierunkami działalności naukowo-badawczej Uczelni.
7. Biblioteka gromadzi zbiory o charakterze uniwersalnym, ze szczególnym uwzględnieniem piśmiennictwa z zakresu niżej wymienionych dyscyplin naukowych:

1) informatyki i techniki komputerowej (w szczególności systemy operacyjne, bazy danych, języki programowania, sieci komputerowe),
2) językoznawstwa, języków obcych (podręczniki, metodyka nauczania),
3) nauk prawnych, administracji publicznej,
4) nauk ekonomicznych z naciskiem na mikroekonomię, marketing, finanse, prawo gospodarcze, podstawy rachunkowości, księgowości i organizacji przedsiębiorstwa,
5) nauk przyrodniczych: matematyki, fizyki uzupełnione o statystykę,
6) nauk stosowanych: organizacja i zarządzanie, elektronika,
7) psychologii, ukierunkowanej na psychologię społeczną i psychologię zarządzania z uwzględnieniem podstaw socjologii.

8. Politykę gromadzenia zbiorów ustala Rada Biblioteczna.
9. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie zbiorów bibliotecznych zgodnie z potrzebami dydaktycznymi i naukowymi Uczelni,
2) opracowywanie zbiorów i prowadzenie katalogów,
3) przechowywanie, aktualizacja i konserwacja zbiorów,
4) udostępnianie zbiorów (prezencyjne i przez wypożyczenie),
5) prowadzenie działalności bibliograficznej oraz informacyjno-dokumentacyjnej,
6) prowadzenie działalności dydaktycznej, szczególnie w zakresie informacji naukowej oraz przysposobienia bibliotecznego słuchaczy,
7) prowadzenie wewnętrznej działalności wydawniczej,
8) współudział w pracach naukowo-badawczych,
9) współpraca z bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej szkół wyższych.

III. Organizacja biblioteki

10. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
11. W skład Biblioteki wchodzą:

1) dział gromadzenia i opracowania zbiorów, który realizuje politykę uzupełniania zbiorów, inwentaryzuje i kataloguje wydawnictwa,
2) dział udostępniania zbiorów wraz z czytelnią, który zajmuje się obsługą czytelników w zakresie udostępniania zbiorów,
3) dział informacji naukowej, który zajmuje się obsługą użytkowników w formie informacji bibliograficznej, bibliotecznej i faktograficznej.

12. Inne działy Biblioteki mogą być tworzone na wniosek dyrektora, po zaopiniowaniu przez Radę Biblioteczną oraz zatwierdzeniu przez Rektora Uczelni. W razie potrzeby w ramach działu tworzy się sekcje. Decyzje w sprawie utworzenia lub likwidacji sekcji podejmuje dyrektor Biblioteki.
13. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników Biblioteki określi dyrektor w “Ramowym zakresie obowiązków osób funkcyjnych Biblioteki".

IV. Udostępnianie zbiorów

14. Ze zbiorów bibliotecznych korzystać mogą studenci i pracownicy Uczelni.
15. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się:

1) poprzez wypożyczenie prezencyjne w czytelni,
2) poprzez wypożyczenie indywidualne poza bibliotekę,
3) poprzez wypożyczenie międzybiblioteczne.

16. Prawo do bezpośredniego korzystania ze zbiorów nabywa się z dniem uzyskania karty bibliotecznej i zapoznaniu się z regulaminem udostępniania zbiorów.
17. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów określa “Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki"

V. Odpowiedzialność za wypożyczone wydawnictwa

18. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczone wydawnictwa. Jest zobowiązany szanować i chronić je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
19. Wypożyczający zauważone uszkodzenia powinien zgłosić bibliotekarzowi w celu ich odnotowania, w przeciwnym razie czytelnik zostanie uznany za sprawcę ww. uszkodzenia.
20. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia książki wypożyczający obowiązany jest odkupić identyczne dzieło lub jego nowsze wydanie lub inną pozycję uzgodnioną z bibliotekarzem. W razie niemożności nabycia zagubionego dzieła czytelnik musi wpłacić ekwiwalent pieniężny, zgodnie z obowiązującym na dany rok akademicki Zarządzeniem Kanclerza".
21. W razie uchylania się czytelnika od zwrotu materiałów, Biblioteka może dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego.
22. Obowiązkiem wypożyczającego jest terminowy zwrot wypożyczonych wydawnictw.
23. Konsekwencją przetrzymywania książek ponad określony termin może być:

1) pisemne upomnienie,
2) ostrzeżenie o czasowym pozbawieniu uprawnień czytelnika,
3) całkowite pozbawienie prawa do korzystania z Biblioteki,
4) kara pieniężna.

VI. Postanowienia końcowe

24. Środki finansowe na bieżącą działalność Biblioteki, z przeznaczeniem na zakup księgozbioru, aktualizację oprogramowania i prenumeratę czasopism, na wniosek dyrektora Biblioteki, określa Kanclerz w porozumieniu z Rektorem w planie rzeczowo-finansowym.
25. Decyzje w innych sprawach związanych z działalnością bieżącą i udostępnianiem zbiorów, nieuwzględnione w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor Biblioteki.