Rekrutacja-on-line

Aktualności

Studia stacjonarne semestr 1

W dniu 2 października 2017r. rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych. Zapraszamy studentów pierwszego semestru studiów na godzinę 9:30 do

Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej -

Z dumą informujemy, że w roku 2017 nasza uczelnia po raz trzeci została bardzo wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną - instytucję oceniającą jakość

Studia magisterskie - kierunek Informatyka

WSiZ Copernicus informuje, że studia magisterskie na kierunku Informatyka są obecnie w trakcie organizacji.

więcej

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Tworzenie Oprogramowania w Technologii .NET - Nowość! studia online

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe ONLINE  !

kontakt do kierownika studów podyplomowych:

bmajorowski@wsiz.wroc.pl
+48 603 85 24 66

 

Tworzenie Oprogramowania w Technologii .NET (studia online)

Studenci w trakcie 2 semestralnych studiów podyplomowych "Tworzenie oprogramowania w technologii .NET - studia on-line" uzyskują wiedzę umożliwiającą wykonywanie zawodu programisty C#.NET.

Zajęcia prowadzone są w formie wideokonferencji w jakości HD. Uczestnicy widzą ekran prowadzącego, prowadzący ma również możliwość przejęcia kontroli nad ekranem studenta. To jeden z atutów naszej edukacji online - nie uczymy z pdf-ów.

Po stronie studenta nie jest wymagana instalacja oprogramowania - wszystkie niezbędne zasoby informatyczne (Visual Studio 2017, MS SQL) będą dostarczane za pomocą zdalnych aplikacji. Studenci uzyskują do nich dostęp  po kliknięciu w link udostępniany przez prowadzącego.

W programie studiów przewidziane jest 180 godzin dydaktycznych.

Wymagania techniczne po stronie studenta:

  • łącze internetowe 20Mb lub szybsze.
  • Windows 7

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów  :

  • odpis dyplomu
  • kwestionariusz osobowy pobierz
  • 2 zdjęcia
  • dowód wniesienia opłaty wpisowej oraz raty czesnego
  • kserokopia dowodu osobistego

Warunki odpłatności

UWAGA PROMOCJA!  7000 PLN  5000 PLN

płatne w II ratach. Pierwsza rata płatna przy zapisie na studia.

Czas trwania studiów: 2 semestry / 180 godzin / 60 punktów ECTS.

Termin najbliższej edycji studiów: luty 2018 – luty 2019

Zajęcia odbywają się: I grupa: środy 18.00 – 21.20 (online), II grupa:  1 lub 2 soboty w miesiącu 14-00 – 20.00 (online)

Informacje ogólne:

Studia w sposób kompleksowy przygotowują do programowania w środowisku .NET Framework.
W zakresie merytorycznym szkolenia znajdują się najnowsze stosowane obecnie technologie: LINQ, Microsoft Cloud, technologie Mobilne, najnowsze rozwiązania z całego zakresu .NET Framework. Studia startują jednak od samych podstaw (tworzenie prostych aplikacji okienkowych i webowych w C#.NET) i w sposób całościowy przygotowują do wykonywania zawodu programisty.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, polegają min. na tworzeniu oraz modyfikowaniu fragmentów działających  i wdrożonych aplikacji stworzonych w ramach różnorodnych projektów. Nauka programowania w .NET Framework realizowana jest w oparciu o standardy korporacyjne.

Wymagania i warunki rekrutacji na studia

Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, to znaczy posiadać tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Ponadto kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera, systemu operacyjnego i usług sieci Internet.

W celu ułatwienia efektywnego przyswajania treści kształcenia w programie studiów podyplomowych, zaleca się, aby kandydat dodatkowo posiadał podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych. Uczelnia oferuje w tym zakresie pomoc w formie dodatkowych materiałów i konsultacji z prowadzącym.

Kandydat, który zamierza wziąć udział w studiach podyplomowych „Tworzenie Oprogramowania w Technologii .NET (studia on-line)”, zgłasza swoje uczestnictwo, dostarczając do WSIZ „Copernicus”: wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu), kserokopię dowodu osobistego, zdjęcie (format legitymacyjny), dowód wniesienia pierwszej raty opłat za studia podyplomowe.

Rekrutacja na daną edycję studiów podyplomowych jest prowadzona aż do osiągnięcia wyznaczonego limitu uczestników. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia podyplomowe są uruchamiane wówczas, gdy zgłosi się wymagana, minimalna liczba uczestników. O wynikach rekrutacji kandydat jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Jeżeli decyzja o uruchomieniu studiów lub przyjęciu kandydata jest negatywna, kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za studia podyplomowe.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych może być wydane uczestnikowi, który zaliczył wszystkie przedmioty (kursy), przewidziane programem nauczania, uzyskując z nich pozytywne oceny, oraz wniósł wszystkie wymagane opłaty za studia, zgodnie z zawartą umową o naukę.

W programie studiów podyplomowych „Tworzenie Oprogramowania w Technologii .NET” nie jest wymagane przygotowanie pracy dyplomowej.

Kontakt w sprawie studiów

  • Dziekanat (tel. +48 71 79 50 393; dziekanat@wsiz.wroc.pl) – rekrutacja, umowy o naukę, dokumentacja studiów, świadectwa ukończenia;
  • Bartosz Majorowski (tel. +48 603852466  bartosz@wsiz.wroc.pl) – kierownik studiów;

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu

ul. Inowrocławska 56

53-648 Wrocław