Rekrutacja-on-line

Aktualności

Studia stacjonarne semestr 1

W dniu 2 października 2017r. rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych. Zapraszamy studentów pierwszego semestru studiów na godzinę 9:30 do

Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej -

Z dumą informujemy, że w roku 2017 nasza uczelnia po raz trzeci została bardzo wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną - instytucję oceniającą jakość

Studia magisterskie - kierunek Informatyka

WSiZ Copernicus informuje, że studia magisterskie na kierunku Informatyka są obecnie w trakcie organizacji.

Godziny Pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28 kwietnia 2017 roku do 3 maja 2017 roku Uczelnia będzie nieczynna.

Wykład gościnny

W dniu 22 kwietnia 2017r. o godzinie 13.40 w sali 29/30 odbędzie się wykład gościnny przedstawiciela firmy SONEL - mgr inż. Marka Michalskiego

więcej

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Telc

Certyfikat językowy jest to dokument wydawany przez upoważnioną do tego instytucję np. ośrodek akademicki, potwierdzający umiejętności posługiwania się danym językiem obcym w określonym obszarze tematycznym np. język biznesowy, język techniczny. Europejskie egzaminy językowe TELC opracowane zostały w odniesieniu do standardu przyjętego przez Radę Europy. Certyfikaty TELC są powszechnie uznawane i honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Certyfikaty TELC wzbogacają wykształcenie, są potwierdzeniem zdobytych umiejętności językowych oraz zwiększają możliwość zdobycia atrakcyjnej pracy i awansu zawodowego.

Egzaminy TELC są w wielu krajach europejskich standardem i wymogiem stawianym uczestnikom kursów, uczniom szkół branżowych oraz studentom na zakończenie procesu szkolenia i niezbędnym dokumentem wymaganym przy zatrudnieniu. Certyfikat TELC można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętności porozumiewania się, a nie na znajomość gramatyki. Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego i w chwili obecnej obejmują dziesięć jezyków europejskich.

Certyfikaty TELC są ważne bezterminowo.

Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i ukierunkowane są na sprawdzenie umiejętności komunikowania się.

 • Nazwa certyfikatu / stopien wg RE
 • Rozumienie ze słuchu
 • Rozumienie tekstu czytanego
 • Wypowiedź ustna
 • Wypowiedź pisemna

Poziom A2

Rozumiesz poszczególne zdania i często używane słówka, jeśli chodzi np. o informacje dot. osób, rodziny, zakupów, pracy, najbliższego otoczenia. Rozumiesz istote krótkich, jasnych i prostych komunikatów.

Rozumiesz krótkie, proste teksty pisane. W prostych tekstach codziennych (np. ogłoszeniach, prospektach, menu, rozkładach jazdy) potrafisz znaleźć konkretne, przewidywalne informacje, rozumiesz krótkie listy osobiste.

Potrafisz porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach, w których chodzi o nieskomplikowaną i bezpośrednią wymianę informacji, o znajome tematy i czynności. Potrafisz prowadźić bardzo krótką rozmowę kontaktową, rozumiesz jednak zbyt mało, aby samodzielnie podtrzymać rozmowę.

Potrafisz w kilku zdaniach i za pomocą prostych środków opisać np. swoją rodzinę, innych ludzi, swoje wykształcenie, obecną lub ostatnią pracę.

Potrafisz napisać krótką, prostą notatkę lub wiadomość i bardzo prosty list prywatny, np. żeby za coś podziękować.

Poziom B1

Rozumiesz główne zagadnienia tekstu słyszanego, jeśli używany jest jasny język standardowy i jeśli chodzi o znajome zagadnienia dot. pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafisz wyłonić główne informacje z wiadomości radiowych i telewizyjnych dot. aktualnych wydarzeń, Twojego życia zawodowego, zainteresowań, jeśli przekazywane są we względnie wolnym tempie.

Potrafisz poradzić sobie z większością sytuacji, z którymi stykasz się podczas podróży po krajach obcojęzycznych. Bez przygotowania potrafisz uczestniczyć w rozmowach na bliskie lub interesujące cię tematy (np. rodzina podróże, praca, zainteresowania, aktualne wydarzenia).

Potrafisz mówić prostymi, spójnymi zdaniami, aby opisać wydarzenia, marzenia, nadzieje i cele. Potrafisz krótko przedstawić i uzasadnić swoje poglądy i plany. Potrafisz oddać akcję filmu i opisać swoją reakcję.

Potrafisz napisać krótki, spójny tekst na znajome ci tematy, opowiedzieć w nim o doświadczeniach i opisać wrażenia.

Poziom B2

Rozumiesz dłuższe wypowiedzi i kompleksowe argumentacje, o ile tematyka jest ci w pewnym stopniu znajoma. Rozumiesz większość telewizyjnych wiadomości i reportaży. Rozumiesz większość filmów, o ile używany jest język standardowy.

Potrafisz czytać i rozumiesz artykuły i sprawozdania, w których piszący reprezentuje pewne postawy i poglądy. Rozumiesz współczesne teksty literackie pisane prozą.

Potrafisz porozumiewać się tak płynnie i spontanicznie, że normalna rozmowa z native speakerem odbywa się bez żadnych utrudnień dla obu rozmówców. Potrafisz aktywnie uczestniczyć w dyskusjach, uzasadniać i bronić swoich pogladów.

Potrafisz dokładnie i jasno przedstawiać wiele tematów z kręgu twoich zainteresowań, wyjaśniać swój punkt widzenia dot. danego problemu, podać wady i zalety różnych możliwości.

Potrafisz pisać jasne, szczegółowe teksty dotyczące szeregu tematów z kręgu twoich zainteresowań. W wypracowaniu lub sprawozdaniu potrafisz przekazać informacje i przedstawiać ciągi myślowe, rozważając przy tym argumenty za i przeciw. Potrafisz pisać listy prywatne i oficjalne oraz zaznaczyć, co jest ważne.

Regulamin przeprowadzania egzaminów TELC

 • na pięć tygodni przed datą egzaminu należy dokonać wpłaty za egzamin na konto uczelni podając numer konta i nazwę egzaminu,
 • dokonać rejestracji w Studium Jezyków Obcych przedkładając oryginał dowodu wpłaty,
 • po dokonaniu rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej,
 • osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej za wyjątkiem osób które przedstawią zwolnienie lekarskie. Uczelnia potrąca w tym przypadku koszty manipulacyjne w wysokości 50 zł,
 • wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny oraz z jednej osoby na drugą,
 • egzaminy oceniane są komputerowo we Frankfurcie nad Menem. Informacje o wynikach są dostępne ok. 8 tygodni po egzaminie w Studium Jezyków Obcych WSIZ Copernicus,
 • egzamin rozpoczyna się punktualnie. Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na 15 min. przed podaną godziną,
 • na egzamin należy obowiązkowo przynieść ołówek i gumkę. Arkusze egzaminacyjne należy wypełniać ołówkiem,
 • warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem,
 • w przypadku nie zdania jednej z części egzaminu (pisemnej lub ustnej) istnieje możliwość ponownego przystąpienia do niezaliczonej części egzaminu w terminie określonym do końca następnego roku kalendarzowego,
 • dla grup zorganizowanych istnieje możliwość ustalenia terminu egzaminu indywidualnie.

Terminy egzaminów

Ceny egzaminów:

- poziom A2 studenci WSiZ 270 zł, dla osób z zewnątrz 290 zł

- poziom B1 studenci WSiZ 400 zł dla osób z zewnątrz 420 zł

- poziom B2 studenci WSiZ 480 zł dla osób z zewnątrz 500 zł

W cenie egzaminu organizujemy dwa spotkania treningowe obejmujące szczegółowe zapoznanie się z formatem egzaminu, jak również doskonalenie technik egzaminacyjnych.

Egzaminy są organizowane w sesjach na żądanie po zebraniu minimum siedmiu osób na dany poziom języka angielskiego.


W sprawie zgłoszeń i wpłat prosimy o kontakt z dziekanatem.

Studium Języków Obcych

Kontakt: zgłoszenia  i pytania proszę kierować do mgr Radosława Samson

Certyfikat TELC zwalnia studentów WSiZ Copernicus z obowiązku uczęszczania na lektoraty i z egzaminu końcowego z języka angielskiego

Do egzaminów organizowanych na terenie naszej uczelni mogą przystąpić również osoby nie będące studentami WSIZ COPERNICUS we Wrocławiu.

Uczelnia organizuje również kursy przygotowujące do egzaminów TELC.