Rekrutacja-on-line

Aktualności

Studia stacjonarne semestr 1

W dniu 2 października 2017r. rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych. Zapraszamy studentów pierwszego semestru studiów na godzinę 9:30 do

Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej -

Z dumą informujemy, że w roku 2017 nasza uczelnia po raz trzeci została bardzo wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną - instytucję oceniającą jakość

Studia magisterskie - kierunek Informatyka

WSiZ Copernicus informuje, że studia magisterskie na kierunku Informatyka są obecnie w trakcie organizacji.

więcej

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Systemy bazodanowe Microsoft

Informacje ogólne:

Studia podyplomowe „Zaawansowane projektowanie i wdrażanie systemów bazodanowych Microsoft” organizowane przez uczelnię WSIZ „Copernicus”.

Celem studiów podyplomowych „Zaawansowane projektowanie i wdrażanie systemów bazodanowych Microsoft” jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu projektowania, zarządzania, programowania oraz optymalizacji baz danych.

Zawartość merytoryczna szkolenia odnosi się do poznania najlepszych praktyk związanych z:

1. Projektowaniem struktur bazodanowych.
2. Zarządzaniem projektami z wykorzystaniem aplikacji MS Project.
3. Implementacją i zarządzaniem rozproszoną infrastrukturą SQL Server-a.
4. Programowaniem z  wykorzystaniem języka T-SQL.
5. Raportowaniem i analityką.

Czas trwania studiów: 2 semestry / 180 godzin / 60 punktów ECTS.

Termin startu najbliższej edycji studiów: Styczeń -  Luty 2018 r.

Forma zajęć: warsztaty (wielkość grupy od 8 do 14 osób).

Zajęcia odbywają się: średnio 1 raz w tygodniu, poniedziałek – piątek w godzinach 17:30–21:15 lub sobota – niedziela (godziny do ustalenia).

Opiekun studiów podyplomowych:

Program studiów:

Proces rekrutacji (rekrutacja, umowy o naukę, dokumentacja studiów, świadectwa ukończenia):

Wymagania i warunki rekrutacji na studia

Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, np. tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny*.

Ponadto kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz systemów bazodanowych.

Kandydat, który zamierza wziąć udział w studiach podyplomowych „Zaawansowane projektowanie i wdrażanie systemów bazodanowych Microsoft”, zgłasza swoje uczestnictwo, dostarczając do WSIZ „Copernicus”: wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych* (oryginał do wglądu), kserokopię dowodu osobistego, zdjęcie (format legitymacyjny), dowód wniesienia pierwszej raty opłat za studia podyplomowe.

Rekrutacja na daną edycję studiów podyplomowych jest prowadzona aż do osiągnięcia wyznaczonego limitu uczestników. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia podyplomowe są uruchamiane wówczas, gdy zgłosi się wymagana, minimalna liczba uczestników. O wynikach rekrutacji kandydat jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Jeżeli decyzja o uruchomieniu studiów lub przyjęciu kandydata jest negatywna, kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za studia podyplomowe.

Warunki odpłatności

Całkowity koszt dla 1 uczestnika: 4600 PLN.

Opłatę należy uiścić: jednorazowo (podczas rekrutacji) lub w  4 ratach po 1150 PLN (I rata - przy rekrutacji; pozostałe według przekazanego harmonogramy).

Wszystkie opłaty należy wnosić na rachunek WSIZ „Copernicus”:

Bank Zachodni WBK S.A. O /WROCŁAW
61 1500 1793 1217 9003 8463 0000
tytułem: „IMIĘ NAZWISKO – Bazy danych”

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych może być wydane uczestnikowi, który zaliczył wszystkie przedmioty (kursy), przewidziane programem nauczania, uzyskując z nich pozytywne oceny, oraz wniósł wszystkie wymagane opłaty za studia, zgodnie z zawartą umową o naukę.

W programie studiów podyplomowych „Zaawansowane projektowanie i wdrażanie systemów bazodanowych Microsoft” nie jest wymagane przygotowanie pracy dyplomowej.

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu, ul. Inowrocławska 56, 53-648 Wrocław