Rekrutacja-on-line

Aktualności

Studia stacjonarne semestr 1

W dniu 2 października 2017r. rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych. Zapraszamy studentów pierwszego semestru studiów na godzinę 9:30 do

Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej -

Z dumą informujemy, że w roku 2017 nasza uczelnia po raz trzeci została bardzo wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną - instytucję oceniającą jakość

Studia magisterskie - kierunek Informatyka

WSiZ Copernicus informuje, że studia magisterskie na kierunku Informatyka są obecnie w trakcie organizacji.

Godziny Pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28 kwietnia 2017 roku do 3 maja 2017 roku Uczelnia będzie nieczynna.

Wykład gościnny

W dniu 22 kwietnia 2017r. o godzinie 13.40 w sali 29/30 odbędzie się wykład gościnny przedstawiciela firmy SONEL - mgr inż. Marka Michalskiego

więcej

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

1.    Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów (zaliczył poprzednie dwa semestry) z wysoką średnią ocen określoną w Zarządzeniu Rektora, wydanym w porozumieniu z właściwym organem Samorządu Studenckiego (sposób obliczania średniej określa Regulamin studiów) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe lub wysokie osiągnięcia w różnej działalności.
2.    Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane będzie w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku.
3.    Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
4.    O przyznanie stypendiów rektora dla najlepszych studentów, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
5.    Stypendia rektora dla najlepszych studentów są przyznawane na wniosek studenta.
•    druk wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów do pobrania ze strony internetowej lub z Działu Windykacji.
6.    Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy składać do Dziekanatu w terminach do 15 października w semestrze zimowym lub 15 marca w semestrze letnim.
7.    W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 6, student może złożyć wniosek i otrzymać stypendium, ale dopiero od następnego miesiąca (bez wyrównania), w którym przyznano stypendium.
8.    Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w semestrze na okres do 5 miesięcy.
9.    W przypadku negatywnej decyzji Rektora w sprawie stypendium dla najlepszych studentów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
10.    Listy studentów, którym przyznano stypendia rektora dla najlepszych studentów są ogłaszane najpóźniej do 15 listopada /15 kwietnia/.

11.   Wypłata stypendiów Rektora dla studentów składających wniosek po wyznaczonym terminie jest uzależniona od środków posiadanych na stypendia Rektora w ramach limitu określonego w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

UWAGA!!!
Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów
należy składać w Dziekanacie
/pok. Nr 14, tel. 71/ 79 50 393/

Pozostałe druki znajdują się w zakładce Stypendia socjalne