Regulamin opłat

Regulamin opłat

REGULAMIN OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE PRZEZ WYŻSZĄ SZKOŁĘ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA „COPERNICUS” WE WROCŁAWIU

z siedzibą 53-648 Wrocław ul. Inowrocławska 56

§1

 1. Wysokość opłat semestralnych jest ustalana na cały cykl kształcenia i nie ulega zmianie.
 2. Opłaty semestralne można wnosić w ratach wg ustalonych terminów podanych w tabeli.
 3. W szczególnych przypadkach losowych na pisemny i uzasadniony wniosek Studenta, Kanclerz może wyrazić zgodę na inne rozłożenie rat za naukę, niż ujęte w tabeli.
 4. Opłaty Student wnosi na konto bankowe Uczelni: Santander Bank Polska S.A. O/W 61 1500 1793 1217 9003 8463 0000.
 5.  Student obowiązany jest do okazania dowodu opłaty na wezwanie Uczelni.
 6. Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę wpływu zapłaconej kwoty na konto bankowe Uczelni.
 7. Każdorazowe opóźnienie w zapłacie wymaganej opłaty lub jej dokonanie w niepełnej kwocie skutkuje naliczeniem przez Uczelnię odsetek ustawowych.
 8. Student może przystąpić do sesji egzaminacyjnej, jeśli ma uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe wobec uczelni.

§2

 1. Na studiach pierwszego stopnia kierunku informatyka, stacjonarnych i niestacjonarnych (studia inżynierskie) obowiązują następujące opłaty :
  1. czesne :
  12 rat:  raty płatne do 10 dnia każdego miesiąca 2 raty: I rata płatna do 10. października w każdym roku akademickim,
II rata płatna do 10.kwietnia w każdym roku akademickim
I rok ( semestr I-II) 470 zł 2 760 zł
II rok ( semestr III- IV) 470 zł 2 760 zł
III rok ( semestr V-VI) 470 zł 2 760 zł
IV rok ( semestr VII) 5 rat po 590 zł
lub opłata jednorazowa 2900 zł
1 Opłata wpisowego 100 zł
2 Opłata reaktywacyjna /wznowienie studiów lub przyjęcie z innej uczelni/ 300 zł
3 Powtarzanie jednego przedmiotu, różnice programowe – za każdą formę 300 zł za semestr
4 Powtarzanie seminarium inżynierskiego /Projektu inżynierskiego   500 zł za semestr
  5 Powtarzanie semestru lub przyjęcie z dorobkiem z innej uczelni 50% opłaty semestralnej plus realizowane przedmioty z danego semestru nie więcej niż pełne czesne
6 Przesunięcie terminu obrony pracy inżynierskiej/egzaminu dyplomowego 500 zł
7 Wydanie dyplomu szkoleń dodatkowych lub certyfikatów 150 zł
8 Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 22 zł
9 Wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej 33 zł
11 Wydanie indeksu 4 zł
12 Wydanie duplikatu indeksu 6 zł
13 Wydanie duplikatu dyplomu 20 zł
14 Wydanie duplikatu suplementu 20 zł
15 Wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski 20 zł
16 Wydanie odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski 20 zł
17 Koszty windykacji -opłata za monit telefoniczny lub za monit listowy 10 zł
18 Odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat  

§3

 1. Na studiach drugiego stopnia kierunku informatyka, stacjonarnych i niestacjonarnych ( studia magisterskie) obowiązują następujące opłaty  :
  1. Czesne :
  12 rat: raty płatne do 10 dnia każdego miesiąca. 2 raty: I rata płatna do 10.października każdego roku akademickiego  II rata płatna do 10.kwietnia każdego roku akademickiego
I rok ( semestr I-II) 470,00 zł 2 760,00 zł
II rok ( semestr III-IV) 490,00 zł 2 880,00 zł
1 Opłata wpisowego 100 zł
2 Opłata reaktywacyjna /wznowienie studiów lub przyjęcie z innej uczelni/ 300 zł
3 Powtarzanie jednego przedmiotu, różnice programowe – za każdą formę 300 zł za semestr
4 Powtarzanie seminarium magisterskiego 500 zł za semestr
  5 Powtarzanie semestru lub przyjęcie z dorobkiem z innej uczelni 50% opłaty semestralnej plus realizowane przedmioty z danego semestru nie więcej niż pełne czesne
6 Przesunięcie terminu obrony pracy magisterskiej 500 zł
7 Wydanie dyplomu szkoleń dodatkowych lub certyfikatów 150 zł
8 Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 22 zł
9 Wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej 33 zł
10 Wydanie indeksu 4 zł
11 Wydanie duplikatu indeksu 6 zł
13 Wydanie duplikatu dyplomu 20 zł
14 Wydanie duplikatu suplementu 20 zł
15 Wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski 20 zł
16 Wydanie odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski 20 zł
17 Koszty windykacji -opłata za monit telefoniczny lub za monit listowy 10 zł
18 Odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat  

§ 4

 1. W przypadku opóźnienia w zapłacie za świadczone usługi edukacyjne, Uczelnia:
  • nalicza odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia;
  • wzywa Studenta do zapłaty/ monit telefoniczny, mailowy/ gdy opóźnienie w zapłacie nie przekracza 10 dni;
  • wzywa pisemnie do zapłaty gdy brak płatności wynosi ponad 15 dni;
  • przekazuje windykację należności firmie zewnętrznej (windykacyjnej).
 2. W przypadku wniesienia czesnego po terminie wynikającym z harmonogramu  opłat, następuje obciążenie odsetkami ustawowymi, liczonymi od zaległej kwoty, począwszy od dnia następującego po dniu wymagalności opłaty do czasu całkowitego uregulowania należności.
 3. Student skreślony z listy studentów, w przypadku wniesienia należnych opłat po terminie, zostanie obciążony odsetkami ustawowymi, liczonymi od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia do dnia spłaty zadłużenia.

§ 5

Powyższe warunki obowiązują studentów rekrutowanych na uczelnię od dnia 1 marca 2020 r.