Rekrutacja-on-line

Aktualności

Studia stacjonarne semestr 1

W dniu 2 października 2017r. rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych. Zapraszamy studentów pierwszego semestru studiów na godzinę 9:30 do

Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej -

Z dumą informujemy, że w roku 2017 nasza uczelnia po raz trzeci została bardzo wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną - instytucję oceniającą jakość

Studia magisterskie - kierunek Informatyka

WSiZ Copernicus informuje, że studia magisterskie na kierunku Informatyka są obecnie w trakcie organizacji.

Godziny Pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28 kwietnia 2017 roku do 3 maja 2017 roku Uczelnia będzie nieczynna.

Wykład gościnny

W dniu 22 kwietnia 2017r. o godzinie 13.40 w sali 29/30 odbędzie się wykład gościnny przedstawiciela firmy SONEL - mgr inż. Marka Michalskiego

więcej

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Project Manager

Studia podyplomowe organizowane we współpracy uczelni „WSIZ Copernicus" z firmą IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. w ramach programu Inicjatywa Akademicka.

Celem studiów podyplomowych „Project Manager” jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania projektami. .  

Zakres tematyczny realizowanego materiału:

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami
 • Fazy zarządzania projektami
 • Projekt Management - przedinicjacyjna + inicjacyjna
 • Planowanie – egzekucja, monitoring, zamykanie
 • Stakeholder Managment
 • Risk Management
 • Lancuch krytczny
 • Metodyka - Prince
 • Metodyka - PMI
 • Metodyka – Agile
 • Zarządzanie projektami według zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu

Czas trwania studiów: 2 semestry / 160 godzin / 60 punktów ECTS.

Termin startu najbliższej edycji studiów: Październik - Grudzień 2017 r.

Forma zajęć: warsztaty (wielkość grupy od 8 do 16 osób).

Opiekun studiów podyplomowych: mgr inż. Krzysztof Szwedo (tel. +48 662 115 405; krzysiek@wsiz.wroc.pl)

Proces rekrutacji (rekrutacja, umowy o naukę, dokumentacja studiów, świadectwa ukończenia): Dziekanat (tel. +48 71 79 50 393; dziekanat@wsiz.wroc.pl)

Wymagania i warunki rekrutacji na studia
Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, to znaczy posiadać tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny*.

Ponadto kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera.

Kandydat, który zamierza wziąć udział w studiach podyplomowych „Project Manager”, zgłasza swoje uczestnictwo, dostarczając do WSIZ „Copernicus”: wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych* (oryginał do wglądu), kserokopię dowodu osobistego, zdjęcie (format legitymacyjny), dowód wniesienia pierwszej raty opłat za studia podyplomowe.

Rekrutacja na daną edycję studiów podyplomowych jest prowadzona do osiągnięcia wyznaczonego limitu uczestników. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia podyplomowe są uruchamiane wówczas, gdy zgłosi się wymagana, minimalna liczba uczestników. O wynikach rekrutacji kandydat jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Jeżeli decyzja o uruchomieniu studiów lub przyjęciu kandydata jest negatywna, kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za studia podyplomowe.

Warunki odpłatności
Całkowity koszt dla 1 uczestnika (przy płatności jednorazowej): 4600 PLN.

Opłatę należy uiścić: jednorazowo (podczas rekrutacji) lub w  4 ratach po 1250 PLN (I rata - przy rekrutacji; pozostałe według przekazanego harmonogramy).

Wszystkie opłaty należy wnosić na rachunek WSIZ „Copernicus”:

Bank Zachodni WBK S.A. O /WROCŁAW
61 1500 1793 1217 9003 8463 0000
tytułem: „IMIĘ NAZWISKO – IBM PM”,

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych może być wydane uczestnikowi, który zaliczył wszystkie przedmioty (kursy), przewidziane programem nauczania, uzyskując z nich pozytywne oceny, oraz wniósł wszystkie wymagane opłaty za studia, zgodnie z zawartą umową o naukę.

W programie studiów podyplomowych „Project Manager” nie jest wymagane przygotowanie pracy dyplomowej.

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu, ul. Inowrocławska 56, 53-648 Wrocław