Rekrutacja-on-line

Aktualności

Studia stacjonarne semestr 1

W dniu 2 października 2017r. rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych. Zapraszamy studentów pierwszego semestru studiów na godzinę 9:30 do

Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej -

Z dumą informujemy, że w roku 2017 nasza uczelnia po raz trzeci została bardzo wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną - instytucję oceniającą jakość

Studia magisterskie - kierunek Informatyka

WSiZ Copernicus informuje, że studia magisterskie na kierunku Informatyka są obecnie w trakcie organizacji.

Godziny Pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28 kwietnia 2017 roku do 3 maja 2017 roku Uczelnia będzie nieczynna.

Wykład gościnny

W dniu 22 kwietnia 2017r. o godzinie 13.40 w sali 29/30 odbędzie się wykład gościnny przedstawiciela firmy SONEL - mgr inż. Marka Michalskiego

więcej

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Struktura Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

w Wyższej  Szkole Informatyki i Zarządzania „Copernicus we Wrocławiu

 

W Wyższej  Szkole Informatyki i Zarządzania „Copernicus we Wrocławiu  wyodrębniono obszary istotne dla zapewnienia jakości kształcenia w Uczelni, które wynikają z misji, strategii i polityki jakości.

Za jakość kształcenia i jej zapewnienie odpowiada:

Senat, który sprawuje nadzór nad systemem zapewnienia jakości kształcenia, w szczególności uchwala:

 1. główne  kierunki działalności uczelni, w tym uchwalanie misji i strategii rozwoju uczelni;
 2. zasady działania uczelni oraz wytyczne dla rady wydziału w zakresie podstawowych zadań uczelni;
 3. wytyczne w sprawie przyjmowania przez radę wydziału planów studiów i programów kształcenia, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających;
 4. podejmowanie na wniosek założyciela uchwał w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów oraz w sprawie utworzenia i likwidacji specjalności w ramach prowadzonego kierunku studiów;
 5. uchwalenie regulaminu studiów [...] i regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad rekrutacji [...];
 6. określanie efektów kształcenia dla kierunków studiów oraz poziomów i profili kształcenia, dla których nie zostały określone wzorcowe efekty kształcenia;
 7. określanie zasad  zwalniania z obowiązku odbycia praktyk.

 Rektor - na poziomie uczelni realizuje zadania systemu poprzez nadzorowanie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia WSIZ „Copernicus”, jest odpowiedzialny za właściwe działanie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia WSIZ „Copernicus”. 

 Dział Planowania i Jakości Kształcenia

Realizuje zdania w zakresie planowania, organizowania przeglądów i ankietowania,  opracowania sprawozdań z oceny przeprowadzania przeglądów sytemu, a także przeprowadzanych przez właściwą komisję lub inny organ wskazany przez statutowe organy Uczelni.

 
 Rada Jakości Kształcenia  i  organy wskazane w Statucie, - na poziomie Wydziału, odpowiada za monitorowanie i ocenę jakości kształcenia, w tym zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi oraz zaleceniami zewnętrznych instytucji akredytacyjnych, za formułowanie rekomendacji w zakresie podnoszenia jakości kształcenia.

 

Samorząd Studentów

 Osobiście bądź przez swoich przedstawicieli współuczestniczy w prowadzonych pracach dotyczących rozwoju Uczelni, zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. Uczestniczy w pracach organów kolegialnych Uczelni i komisjach. Bierze udział w organizacji spotkań informacyjnych dla studentów pierwszego semestru, organizacja spotkań informacyjnych z zakresu obsługi i znajomości wirtualnego dziekanatu, organizacja spotkań informacyjnych dotyczących wyboru specjalności dla studentów, praktyk, poszukiwanie oraz nawiązywanie kontaktów z przyszłymi pracodawcami, jak również przeprowadzanie spotkań i warsztatów z pracodawcami.

 Rada Wydziału

 1. Bierze udział w realizacji polityki Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia WSIZ „Copernicus”  na  Wydziale.
 2. Wykonuje uprawnienia ustawowe, statutowe i regulaminowe odnośnie do programów kształcenia.
 3. Wyraża opinie w kwestiach przewidzianych przez procedury systemu jakości kształcenia.
 4. Stanowi forum dyskusji nad problemami zapewniania jakości kształcenia.

 

Dziekan - na poziomie wydziału realizuje zadania systemu wynikające z obowiązku  realizacji zadań Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na poziomie Wydziału

 Prodziekan, koordynator kierunku,- na poziomie kierunku studiów – realizuje zadania systemu poprzez nadzorowanie jakości na poziomie kierunku studiów i realizację zadań Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia WSIZ „Copernicus”  na  kierunku studiów

Komisje ds. jakości kształcenia lub inne organy,

Powoływane doraźnie,  odpowiadają za  przeprowadzanie przeglądów jakości, opiniowania, opracowania planów, programów, dokumentów i wniosków, dokonywania analiz, zgodnie z zakresem zadań oraz opisaną strukturą systemu zapewniania jakości kształcenia.

 Opiekun praktyk

 Opracowanie sylabusa praktyk, kwestionariuszy ankiet i dokumentacji praktyk,

 1. Realizacja zadań opiekun praktyk w stosunku do studentów, ocena osiąganai efektów kształcenia,
 2. Przeprowadzenie badań wśród studentów,
 3. Opracowanie raportu dotyczącego praktyk na podstawie dokumentacji i przeprowadzonych badań wśród studentów.

 

Zadania jakości kształcenia

wynikające z obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego

 Rektor

 1. Inicjowanie i koordynowanie działań projakościowych.
 2. Tworzenie projektów regulacji uczelnianych dotyczących zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia.
 3. Organizowanie działalności szkoleniowej związanej z doskonaleniem jakości kształcenia oraz upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie.
 4. Doradztwo w zakresie działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni  dla poprawy i zapewnienia jakości kształcenia, w tym spełnienia standardów jakości wymaganych do akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej i innych.
 5. Wykonywanie bieżących zadań dotyczących jakości kształcenia na szczeblu Uczelni.
 6. Egzekwowanie sumiennego wykonywania obowiązków od osób uczestniczących w Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia na poziomie Uczelni,
 7. Przygotowywanie danych wejściowych i organizowanie przeglądów Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 8. koordynacja opracowywania, wdrożenia i monitoringu  w zakresie: kształcenia, nauki i organizacji;
 9. koordynacja założeń i nadzór nad realizacją zadań systemu,
 10. opracowywanie i wdrażanie procedur,
 11. opracowanie i śledzenie realizacji misji i strategii Uczelni;
 12. analiza sprawozdań.

 Rada Jakości Kształcenia  

Rada Jakości Kształcenia koordynuje działania mające na celu ustawiczne doskonalenie i unowocześnianie procesu kształcenia oraz poprawę warunków jego realizacji, a także monitorowanie i doskonalenie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia WSIZ „Copernicus” w szczególności:

 1. inicjowanie zmian w wewnętrznych aktach prawnych, niezbędnych do zapewniania jakości kształcenia; 
 2. doskonalenie procedur zapewniania jakości kształcenia w Uczelni;
 3. opiniowanie zgodności prowadzonych i projektowanych programów kształcenia, w szczególności efektów kształcenia, z obowiązującym prawem, Misją i Strategią Uczelni oraz oczekiwaniami interesariuszy zewnętrznych;
 4. formułowanie wytycznych i zaleceń dotyczących działań na rzecz poprawy jakości kształcenia;
 5. sporządzanie raportów wynikowych na podstawie danych z działalności komisji ds. jakości kształcenia oraz przedstawianie wniosków z ich analiz Rektorowi i Senatowi Uczelni;
 6. przedkładanie Rektorowi opinii i wniosków w zakresie spraw związanych z oceną jakości kształcenia, w tym działań projakościowych w Wydziale, wyników oceny przeprowadzonej przez zewnętrzne instytucje;
 7. współpraca  sprawach dotyczących jakości kształcenia.

 Dziekan realizuje zadania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia WSIZ „Copernicus” na Wydziale wymienione w Statucie, Regulaminie Studiów, zarządzeniach Rektora w sprawie Systemu, zakresie obowiązków, w szczególności:

 1. powoływanie  grup zadaniowych, zespołów dla realizacji działań związanych z jakością kształcenia,
 2. organizowanie prezentacji corocznego raportu o stanie jakości kształcenia na Wydziale na posiedzeniu Rady Wydziału
 3. realizowanie strategii rozwoju naukowego kadry
 4. sprawy okresowej oceny nauczycieli akademickich
 5. monitorowanie karier absolwentów,  śledzenie potrzeb rynku, w zakresie kompetencji uzyskiwanych przez absolwentów,
 6. współpraca z podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi na rynku przyczyniająca się do zapewnienia możliwości odbywania praktyk studenckich
 7. sprawy organizacji, funkcjonowania i jakości procesu dydaktycznego, w tym przestrzegania regulaminu studiów, programów kształcenia,  przyjęć na wyższe semestry,  pensum dydaktycznego a także nadzór merytoryczny nad ewidencją studiów niestacjonarnych oraz sporządzanie odpowiednich analiz i przedkładanie propozycji zmian,
 8. uwzględnia zidentyfikowane potrzeby związane w prawidłowym funkcjonowaniem systemu Uczelni w planowaniu działalności Wydziału,
 9. współpracuje z Samorządem Studenckim w zakresie działań wspierających wysoką jakość kształcenia.
 10. nadzór nad ustalaniem i realizacją szczegółowego planu zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale,
 11. organizację i realizację hospitacji,
 12. organizację przeglądów planów studiów i programów kształcenia,
 13. wprowadzenie jednolitych zasad procesu dyplomowania
 14. wprowadzenie formalnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów,
 15. organizację przeglądów warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz warunków studiowania,
 16. opracowanie oferty dydaktycznej,
 17. sprawy studiów podyplomowych i kursów specjalnych oraz innych form kształcenia ustawicznego, w porozumieniu z ich Kierownikami
 18. sprawy organizacji kształcenia cudzoziemców,
 19. nadzór nad sprawami dotyczącymi stypendiów
 20. podejmowanie, w zakresie określonym odrębnymi przepisami, decyzji w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów,
 21. nadzór nad organizacją i przebiegiem rekrutacji
 22. nadzór nad organizacją praktyk studenckich
 23. inicjowanie działań związanych z rozszerzeniem oferty dydaktycznej Wydziału i jej realizacja wewnątrz uczelni, w tym oferty dotyczącej kształcenia w ramach programów europejskich i potrzeb rynku pracy,
 24. nadzór nad procesem mierzenia jakości kształcenia, w tym ankietowaniem zajęć,
 25.  nadzór nad wdrażaniem działań korygujących i zapobiegawczych oraz inicjowanie działań doskonalących,
 26. przygotowanie i przeprowadzenie przeglądów jakości kształcenia na Wydziale,
 27. śledzenie aktualności w zakresie działań instytucji  związanych z jakością kształcenia, w tym akredytujących i certyfikujących,

 Prodziekan, koordynator kierunku

 1. Odpowiada za zapewnianie jakości kształcenia w zakresie swoich kompetencji, w szczególności za wdrażanie wniosków wypracowanych w ramach Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia WSIZ „Copernicus”.
 2. Wspólnie z Dziekanem organizuje hospitacje zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników kierunku, zgodnie z procedura.
 3. Uwzględnia wyniki hospitacji w okresowej ocenie pracowników.
 4. Realizują zadania zlecone przez Dziekana w ramach Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia WSIZ „Copernicus”.
 5. Wprowadzają w życie zalecenia wynikające z działania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia WSIZ „Copernicus”.
 6. Zapewnia kadrze dydaktycznej możliwości doskonalenia, poprzez udział w szkoleniach oraz kursach dokształcających mających na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności dydaktycznych.
 7. Inicjuje i organizuje działania związane z podnoszeniem kultury jakości kształcenia na kierunku.
 8. Upowszechnia dobre praktyki w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na kierunku.
 9. Organizuje prace zespołów powoływanych na kierunku.
 10. Współpracuje z Samorządem Studenckim w zakresie działań wspierających wysoką jakość kształcenia.
 11. Realizuje zadania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia WSIZ „Copernicus”  na poziomie kierunku studiów.

 

Społeczność Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu uczestniczy czynnie w realizacji idei tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego zapoczątkowanej w Deklaracji Bolońskiej. Dzięki zaangażowaniu władz Uczelni, środowiska akademickiego i studentów udaje się stopniowo zmieniać i doskonalić proces kształcenia.

Podstawą Procesu Bolońskiego są deklaracje i komunikaty sygnowane są przez ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w poszczególnych krajach uczestniczących w Procesie i  określające kierunki przemian.

Deklaracja Bolońska z 1999 roku ustaliła, że do 2010 roku zostanie utworzony Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, przez wprowadzenie przejrzystych i porównywalnych systemów studiów, wdrożenie suplementu do dyplomu, a także poprzez przyjęcie systemu kształcenia opartego na dwóch poziomach, powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS- European Credit Transfer System), promocję mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców, personelu administracyjnego uczelni oraz troskę o zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Proces Boloński rozwija się dzięki konferencjom ministrów ds. szkolnictwa wyższego krajów w nim uczestniczących. Konferencja w Pradze w dniach 18-19 maja 2001r, zaowocowała wydaniem Komunikatu Praskiego.  Dokument podtrzymał ogólne kierunki działań związane z  tworzeniem Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, dołączając nowe elementy tj. promocję kształcenia przez całe życie, podkreślenie znaczenia współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego a studentami oraz potrzebę promocji atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego na świecie.

Konferencja w Berlinie w dniach 18-19 września 2003r. wskazała na wagę wzmocnienia współpracy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego z Europejską Przestrzenią Badawczą. Podkreśliła konieczność rozszerzenia dwustopniowej struktury studiów o studia III stopnia - studia doktoranckie.

Konferencji ministrów szkolnictwa wyższego w Bergen w dniach 19- 20 maja 2005r. w wydanym komunikacie podkreśliła potrzebę rozwoju studiów doktoranckich w powiązaniu ze sferą badań oraz uwzględnienia wymiaru społecznego Procesu Bolońskiego tj. zapewnienia dostępności do studiów studentom z grup o niższym statusie społecznym. Przyjęto Standardy i wskazówki dotyczące  zapewnienia jakości kształcenia oraz Ramową strukturę kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Konferencja ministrów w Londynie w dniach 17-18 maja 2007r. zwróciła uwagę na konieczność uwzględnienia problematyki zatrudnialności absolwentów szkół wyższych, potrzebę zbierania danych w zakresie mobilności i wymiaru społecznego, a także przyjęła strategię Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego w środowisku globalnym.

Zbiór dokumentów Procesu Bolońskiego jest dostępny na stronie MNiSW.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu w roku akademickim 2005/2006 wprowadziła na wszystkich kierunkach studiów nowoczesne programy nauczania i europejski system punktowej oceny osiągnięć studenta (ECTS - European Credit Transfer System). Pierwszy stopień kształcenia obejmuje trzyletnie studia, umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera. Absolwent może kontynuować naukę na dwuletnich studiach drugiego stopnia (magisterskich), a następnie na trzyletnich lub czteroletnich studiach doktoranckich.

System kształcenia w naszej Uczelni charakteryzuje się dużą elastycznością i pozwala na indywidualizację programu studiów. Pozwala studentom Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu  w pełni korzystać z oferty dydaktycznej uczelni wyższych w Europie i na świecie, a także odbywać część studiów za granicą lub zdobywać tam kolejne stopnie wykształcenia.

Wprowadzając boloński system kształcenia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu  identyfikuje się z ideą utworzenia Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i uznaje za słuszne cele zawarte we Wspólnej Deklaracji Europejskich Ministrów Edukacji, podpisanej w Bolonii w 1999 roku.

Boloński system kształcenia w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu  to:

 • możliwość studiowania według programów indywidualnych i indywidualnej organizacji studiów;
 • możliwość odbywania części studiów w innej wybranej uczelni;
 • czytelny system transferu punktów kredytowych (ECTS) ułatwiający studia równoległe i wymianę międzynarodową studentów;
 • kształtowanie przyszłej zawodowej kariery zgodnie z wymaganiami rynku pracy;
 • tworzenie warunków sprzyjających mobilności studentów;
 • oferta kształcenia w językach obcych z możliwością uzyskania certyfikatu TELC;
 • możliwość dalszego zdobywania wiedzy na studiach podyplomowych;
 • współpraca w zakresie nowelizacji programów kształcenia;
 • współdziałanie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia;
 • propagowanie problematyki europejskiej w kształceniu.

Zgodnie z założeniami Deklaracji Bolońskiej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu  prowadzone są studia pierwszego stopnia, uruchomiony został i jest stale doskonalony portal internetowy e-learning, a prowadzony system kształcenia ustawicznego oferuje studia podyplomowych i cieszące się stałym zainteresowaniem – kursy.

Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu w liczbie ponad 30,  dzięki programowi Leonardo da Vinci uczestniczyli w zagranicznych praktykach zorganizowanych na Wyspach Brytyjskich.

Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu zapewnia studentom wszystkich naukę języka angielskiego z możliwością uzyskania w Uczelni certyfikatu TELC.

W Uczelni funkcjonuje wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Pozwala on osiągać poniższe cele:

 • podniesienie poziomu i znaczenia pracy dydaktycznej,
 • stworzenie mechanizmów monitorowania procesu dydaktycznego i podnoszenie jakości kształcenia w Uczelni,
 • stworzenie procedur oceny metod i warunków kształcenia oraz programów studiów uwzględniających systemy stosowane w krajach Unii Europejskiej,
 • opracowywanie i rozpowszechnianie informacji o jakości kształcenia Uczelni i poziomie wykształcenia absolwentów.

System obejmuje:

 • monitorowanie standardów akademickich,
 • analizę i ocenę procesu kształcenia,
 • ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • hospitacje zajęć,
 • ocenę dostępności informacji na temat podnoszenie jakości kształcenia,
 • działania na rzecz tworzenia instrumentów służących podnoszeniu jakości kształcenia,
 • standardy kształcenia, programy kształcenia i efekty kształcenia,
 • obsadę zajęć,
 • charakterystykę kierunków studiów,
 • kwalifikacje absolwenta,
 • plan studiów,
 • szczegółowe programy poszczególnych kursów (przedmiotów),
 • realizowany system punktowy (ECTS),
 • wymagania egzaminacyjne,
 • wymagania stawiane pracom dyplomowym (inżynierskim i licencjackim),
 • studenckie praktyki zawodowe,
 • a także ocenę warunków socjalnych studentów.

W systemie uczestniczą: Organy Uczelni, Rada Wydziału, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni, studenci.