Praktyki fizjoterapia

Praktyki fizjoterapia

Wymiar, zakres i formy odbywania studenckich praktyk zawodowych na kierunku studiów: fizjoterapia

Studenckie praktyki zawodowe są organizowane zgodnie z wytycznymi Światowej Konfederacji Fizjoterapii („Europejska Deklaracja Standardów w Fizjoterapii” wersja ostateczna przyjęta na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Regionu Europejskiego Światowej Konfederacji Fizjoterapii w dniu 4 czerwca 2003 r. w Barcelonie) zarówno w zakresie programu jak i czasu trwania.

Praktyki mają charakter obowiązkowy wynikający z planu studiów i programu kształcenia. W wyniku odbytych praktyk, studenci nabywają umiejętności niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów,  nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Nad prawidłową realizacją praktyk czuwają opiekunowie praktyk na kierunku fizjoterapia.

Rodzaje i wymiar praktyk

Rodzaj praktyki

Punkty ECTS

Liczba godzin
studia stacjonarne/niestacjonarne

Praktyka w pracowni fizykoterapii

8

260/156

Praktyka w pracowni kinezyterapii

8

260/156

Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej

11

320/192

Praktyka kliniczna

3

80/48

RAZEM

 

920/552

Formy praktyk

 1. Organizowane indywidualnie przez studentów w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia (w szpitalach, szpitalach klinicznych, przychodniach, sanatoriach, domach opieki społecznej, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz innych zakładach opieki zdrowotnej i placówkach oświatowo-wychowawczych), które spełniają wymagania zawarte w programie praktyk, a nadzór nad studenckimi praktykami zawodowymi w danej jednostce ochrony zdrowia sprawuje, co najmniej magister fizjoterapii, magister rehabilitacji ruchowej, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej.
 2. Realizowane poprzez pracę zarobkową studenta (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, staż, wolontariat) w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia (w szpitalach, szpitalach klinicznych, przychodniach, sanatoriach, domach opieki społecznej, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz innych zakładach opieki zdrowotnej i placówkach oświatowo-wychowawczych), zaliczane przez dziekana po zasięgnięciu opinii opiekuna praktyk.

Praktyki organizowane  indywidualnie  przez studentów

 1. Praktyki w pracowni fizykoterapii, w pracowni kinezyterapii, praktykę kliniczną (wstępną) oraz praktykę w zakresie fizjoterapii klinicznej studenci organizują indywidualnie (samodzielnie).
 2. Ewentualne koszty związane z pobytem studenta na indywidualnej praktyce w jednostkach ochrony zdrowia ponosi student.
 3. Podstawą odbycia przez studenta indywidualnej studenckiej praktyki na kierunku fizjoterapia w jednostkach ochrony zdrowia jest:
  1. Karta zgłoszenia miejsca odbywania studenckiej praktyki zawodowej (załącznik 1);
  2. Porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych (załącznik 2);
  3. Karta praktyki studenckiej (załącznik 3załącznik 4załącznik 5załącznik 6)
  4. Dziennik praktyki studenckiej (załącznik 9)
 4. Na każdy rodzaj praktyki student pobiera w dziekanacie ostemplowane powyższe dokumenty (za wyjątkiem dziennika praktyki studenckiej).
 5. Na każdy rodzaj praktyki student pobiera (drukuje) dziennik praktyki studenckiej (załącznik 9) wpisując rodzaj praktyki.

Zaliczenie studenckich praktyk zawodowych organizowanych indywidualnie

 1. Po odbyciu danego rodzaju praktyki w jednostkach ochrony zdrowia student przedstawia opiekunowi praktyk wypełnioną (potwierdzoną przez jednostkę ochrony zdrowia) dokumentację z praktyki:
  1. Kartę zgłoszenia miejsca odbywania studenckiej praktyki zawodowej (załącznik 1);
  2. Porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych (załącznik 2);
  3. Kartę praktyki studenckiej (załącznik 3załącznik 4załącznik 5załącznik 6);
  4. 4)  Dziennik praktyki studenckiej (załącznik 9);
 2. Opiekunowie praktyk na kierunku fizjoterapia po sprawdzeniu przedstawionych dokumentów dokonują wpisów do:
  1. Karty praktyki studenckiej w pozycji: adnotacje uczelni o zaliczeniu praktyk na str. 2;
  2. Indeksu na str. 82-85 oraz w danym semestrze, w którym zaliczył praktykę;
  3. Karty okresowych osiągnięć studenta;
  4. Protokołu zaliczeniowego praktyki.
 3. Po zaliczeniu studenckich praktyk zawodowych opiekunowie praktyk przekazują do dziekanatu: karty praktyk studenckich oraz protokoły zaliczeniowe.

Praktyki realizowane przez studenta poprzez pracę zarobkową (zwolnienie z obowiązku odbycia studenckiej praktyki)

 1. Dziekan może zaliczyć studencką praktykę zawodową studentowi wykonywaną przez niego pracę zarobkową (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, staż, wolontariat) – jako praktykę, jeżeli jej charakter spełnia wymagania programu praktyk na kierunku fizjoterapia, a czas pracy nie krótszy niż wymagany czas praktyk.
 2. Podstawą zaliczenia studenckich praktyk zawodowych poprzez pracę zarobkową w jednostkach ochrony zdrowia jest:
  1. Wniosek do dziekana o zwolnienie z obowiązku odbycia studenckiej praktyki i zaliczenia wykonywanej pracy zarobkowej jako studenckiej praktyki zawodowej (załącznik 7)
  2. Zaświadczenie z jednostki ochrony zdrowia potwierdzające zatrudnienie.
 3. Do zaliczenia praktyk studenci składają ww. dokumenty w dziekanacie.
 4. Opiekun praktyk kierunku fizjoterapia po sprawdzeniu przedstawionych dokumentów wnioskuje do dziekana o zaliczenie pracy zarobkowej studenta jako studenckiej praktyki zawodowej oraz zaliczenie przedmiotu „Praktyka” (z propozycją oceny).
 5. Opiekun praktyk kierunku fizjoterapia po sprawdzeniu przedstawionych dokumentów wpisuje poświadczenie zaliczenia praktyk przez studenta wraz z oceną do:
  1. Indeksu na stronie 82 – 85,
  2. Karty okresowych osiągnięć studenta,
  3. Protokołu zaliczeniowego praktyki.

Dokumenty do realizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunku studiów fizjoterapia

Opiekunowie studenckich praktyk zawodowych na kierunku studiów fizjoterapia:

Dr inż. Franciszek Milewicz, prof. WSIZ – 2 rok studiów

Dr Małgorzata Łazorczyk – 3 rok studiów