Praktyki administracja

Praktyki administracja

RAMOWY PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA

 1. Wymagany czas praktyki wynosi 4 tygodnie.
 2. Praktyka powinna być realizowana nie wcześniej niż po pierwszym roku studiów.
 3. Pracującego studenta można zwolnić z odbywania praktyki i zaliczyć wykonywaną pracę jako studenckie praktyki zawodowe, jeśli wykonywana przez niego praca realizuje cele stawiane praktykom i czas wykonywania pracy nie jest krótszy od wymaganego czasu praktyki. Decyzję o zwolnieniu podejmuje Dziekan Wydziału.

Stanowisko pracy:

 1.  pomocnik pracownika administracji różnego typu.

Zadania praktyki zawodowej:

 1.  poznanie profilu działalności instytucji, w której student odbywa praktykę,
 2.  poznanie struktury instytucji – piony służbowe, funkcjonalne, sztabowe oraz inne,
 3.  poznanie procesu podejmowania decyzji w organizacji; uwarunkowania prawne i regulaminowe oraz wynikający z nich podział kompetencji między stanowiskami,
 4.  poznanie polityki kadrowej – konfrontacja teorii i praktyki na przykładzie instytucji w której student odbywa praktykę,
 5.  poznanie miejsca organizacji w otoczeniu – relacje między instytucjami,
 6.  poznanie obiegu dokumentów w organizacji – konfrontacja struktury organizacyjnej, procesu podejmowania decyzji i informacji niezbędnych do zarządzania organizacją,
 7.  wybór pionu funkcjonalnego, w którym student będzie odbywał dalszą praktykę – wybór z punktu widzenia pracy dyplomowej i kierunku dyplomowania,
 8.  poznanie zakładów pracy: przedsiębiorstw, firm, instytucji i urzędów, a także zaznajomienie się z różnymi warsztatami pracy,
 9.  nabycie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych,
 10.  poznawanie środowiska zawodowego, radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
 11.  rozwiązywanie realnych konfliktów zawodowych i osobistych, niekonwencjonalne działanie,
 12.  zbieranie informacji do pracy dyplomowej – zgodnie z planem pracy,
 13.  konsultacja wniosków wynikających z zebranych informacji, wiedzy merytorycznej i własnych przemyśleń z kompetentnymi pracownikami badanej instytucji,
 14.  wykonanie sprawozdania z praktyki i zaliczenie jej przez upoważnionego pracownika instytucji, w której student odbywa praktykę, i przez opiekuna naukowego szkoły.

Ze względu na różnice występujące w organizacji podmiotów administrujących, program praktyki należy traktować jako propozycję, natomiast możliwość realizacji zadań zależna jest od charakteru instytucji, w której odbywa się praktyka.

FORMY STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

 1.  Organizowane samodzielnie przez studentów w Podmiocie /publicznym lub prywatnym/ (praktyki indywidualne
 2.  Realizowane poprzez pracę zarobkową studenta w Podmiocie /publicznym lub prywatnym/.
 3.  Organizowane przez WSIZ w Podmiocie /publicznym lub prywatnym/ , które wyraziły zgodę na przyjęcie s tudentów na praktyki zawodowe (praktyki grupowe).
 4.  Podstawą odbycia przez studenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania “Copernicus” we Wrocławiu studenckiej praktyki zawodowej w Podmiocie /publicznym lub prywatnym/ :
  1.  skierowanie na studencką praktykę zawodową z uzgodnionym terminem i programem .
 5.  Dokumentami niezbędnymi do uzgodnień w sprawie odbycia studenckiej praktyki zawodowej są:
  1.  karta zgłoszenia miejsca odbywania studenckiej praktyki zawodowej,
  2.  porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych pomiędzy Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania “Copernicus” we Wrocławiu a Podmiotem /publicznym lub prywatnym/,

ZALICZENIE STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

 1.  Zaliczenie studenckich praktyk zawodowych odbywa się na podstawie wpisu do indeksów dokonanego przez opiekunów tych praktyk po uwzględnieniu:
  1. zaświadczenia od Podmiotu /publicznego lub prywatnego/ o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej,
  2. sprawozdania ze studenckiej praktyki zawodowej, w którym student potwierdza realizację programu praktyki Wpisu zaliczenia praktyki do indeksu (na str. 82 – 85) dokonuje opiekun praktyki wyłącznie w formie wpisu “zal”.

ZALICZENIE WYKONYWANEJ PRACY JAKO STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

 1.  Dziekan Wydziału może zaliczyć studentowi jako praktykę wykonywaną przez niego pracę zarobkową, jeżeli jej charakter spełnia wymagania programu praktyki, po uwzględnieniu:
  1.  Podania o zwolnienie z praktyki i zaliczeniu wykonywanej pracy zarobkowej jako studenckiej praktyki zawodowej.
  2.  Zaświadczenia od Podmiotu /publicznego lub prywatnego/ potwierdzjącego zatrudnienie.
  3.  Sprawozdania ze studenckiej praktyki zawodowej (pracy zarobkowej), którym student potwierdza realizację praktyki.

Opiekun studenckich praktyk zawodowych na kieunku administracja:

dr Adam Sosnowski prof WSIZ