Rekrutacja-on-line

Aktualności

Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej -

Z dumą informujemy, że w roku 2017 nasza uczelnia po raz trzeci została bardzo wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną - instytucję oceniającą jakość

Studia magisterskie - kierunek Informatyka

WSiZ Copernicus informuje, że studia magisterskie na kierunku Informatyka są obecnie w trakcie organizacji.

Godziny Pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28 kwietnia 2017 roku do 3 maja 2017 roku Uczelnia będzie nieczynna.

Wykład gościnny

W dniu 22 kwietnia 2017r. o godzinie 13.40 w sali 29/30 odbędzie się wykład gościnny przedstawiciela firmy SONEL - mgr inż. Marka Michalskiego

więcej

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Fizjoterapia

STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

      Studenckie praktyki zawodowe są organizowane zgodnie z wytycznymi Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT) zarówno w zakresie programu jak i czasu trwania. Praktyki mają charakter obowiązkowy wynikający z planów studiów i programów kształcenia. W wyniku odbytych praktyk, studenci nabywają umiejętności niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów,  nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Nad prawidłową realizacją praktyk czuwają opiekunowie praktyk na kierunku fizjoterapia.

Zgodnie z planem studiów i programem kształcenia praktyki obejmują (studia stacjonarne/niestacjonarne):

 

Rodzaj praktyki

Punkty

ECTS

Liczba godzin

studia stacjonarne/niestacjonarne

Praktyka w pracowni   fizykoterapii

8

260/156

 

Praktyka w pracowni   kinezyterapii

8

260/156

 

Praktyka kliniczna

3

80/48

 

Praktyka w zakresie   fizjoterapii klinicznej

11

320/192

 

RAZEM

 

920/552

 

 FORMY PRAKTYK

 1. Organizowane indywidualnie przez studentów w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia (w szpitalach, szpitalach klinicznych, przychodniach, sanatoriach, domach opieki społecznej, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz innych zakładach opieki zdrowotnej i placówkach oświatowo-wychowawcze), które spełniają wymagania zawarte w programie praktyk, a nadzór nad studenckimi praktykami zawodowymi w danej jednostce ochrony zdrowia sprawuje co najmniej mgr fizjoterapii, mgr rehabilitacji ruchowej, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej.
 2. Realizowane poprzez pracę zarobkową studenta (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, staż, wolontariat) w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia (w szpitalach, szpitalach klinicznych, przychodniach, sanatoriach, domach opieki społecznej, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz innych zakładach opieki zdrowotnej i placówkach oświatowo-wychowawcze), zaliczane przez dziekana po zasięgnięciu opinii prodziekana ds. kierunku fizjoterapia.

PRAKTYKI ORGANIZOWANE INDYWIDUALNIE

 1. Praktyki w pracowni fizykoterapii, w pracowni kinezyterapii, praktykę kliniczną (wstępną) oraz praktykę w zakresie fizjoterapii klinicznej studenci organizują indywidualnie (samodzielnie).
 2. Ewentualne koszty związane z pobytem studenta na indywidualnej praktyce w jednostkach ochrony zdrowia ponosi student.
 3. Podstawą odbycia przez studenta indywidualnej studenckiej praktyki na kierunku fizjoterapia w jednostkach ochrony zdrowia  jest:

1)    skierowanie na studencką praktykę

2)    karta praktyki studenckiej

3)    dziennik praktyki studenckiej (pobierz; w dzienniku wpisać rodzaj praktyki)

 1. Na każdy rodzaj praktyki student pobiera w dziekanacie ostemplowaną kartę praktyki studenckiej, która jest jednocześnie skierowaniem na praktykę.

Zaliczenie studenckich praktyk zawodowych organizowanych indywidualnie

 1. Po odbyciu danego rodzaju praktyki w jednostkach ochrony zdrowia student przedstawia opiekunowi praktyk wypełnioną (potwierdzoną przez jednostkę ochrony zdrowia) dokumentację z praktyki:

1)    kartę praktyki studenckiej,

2)    dziennik praktyki studenckiej.

 1. Opiekunowie praktyk na kierunku fizjoterapia po sprawdzeniu przedstawionych dokumentów dokonują wpisów do:

1)       karty praktyki studenckiej w pozycji: adnotacje uczelni o zaliczeniu praktyk na str. 2,

2)       indeksu na str. 82-85 oraz w danym semestrze, w którym zaliczył praktykę,

3)       karty okresowych osiągnięć studenta,

4)       protokołu zaliczeniowego praktyki.

 1. Po zaliczeniu studenckich praktyk zawodowych opiekunowie praktyk przekazują do dziekanatu: karty praktyk studenckich oraz protokoły zaliczeniowe.

PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ STUDENTA POPRZEZ PRACĘ ZAROBKOWĄ (ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ODBYCIA STUDENCKIEJ PRAKTYKI)

 1. Dziekan może zaliczyć studencką praktykę zawodową studentowi wykonywaną przez niego pracę zarobkową (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, staż, wolontariat) – jako praktykę, jeżeli jej charakter spełnia wymagania programu praktyk na kierunku fizjoterapia, a czas pracy nie krótszy niż wymagany czas praktyk.
 2. Podstawą zaliczenia studenckich praktyk zawodowych poprzez pracę zarobkową w jednostkach ochrony zdrowia jest:

1)    podanie do dziekana o zwolnienie z obowiązku odbycia studenckiej praktyki i zaliczenia wykonywanej pracy zarobkowej jako studenckiej praktyki zawodowej  (pobierz),

2)    zaświadczenie z jednostki ochrony zdrowia  potwierdzające zatrudnienie.

 1. Do zaliczenia praktyk studenci składają ww. dokumenty w dziekanacie.
 2. Prodziekan ds. kierunku fizjoterapia po sprawdzeniu przedstawionych dokumentów wnioskuje do dziekana o zaliczenie pracy zarobkowej studenta jako studenckiej praktyki zawodowej.
 3. Prodziekan ds. kierunku fizjoterapia (opiekun praktyk) na kierunku fizjoterapia po decyzji dziekana dokonuje wpisów do:

1)    indeksu na stronie 82 – 85,

2)    karty okresowych osiągnięć studenta,

3)    protokołu zaliczeniowego praktyki.

Terminy realizacji i rozliczania studenckich praktyk zawodowych na kierunku fizjoterapia (pobierz).