Akademia CISCO

Akademia CISCO

JUŻ 12 LAT JESTEŚMY AKADEMIĄ CISCO !

TRWA REKRUTACJA NA KOLEJNĄ EDYCJĘ !

Rekrutacja odbywa się całorocznie, na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów  :

Koszt studiów: 3200 PLN

Opłatę należy uiścić: jednorazowo (podczas rekrutacji), lub w 4 równych ratach po 800 PLN  (I rata – przy rekrutacji)

Kod Nazwa kursu Cena brutto
C1 Akademia Cisco semestr 1 800 zł.
C2 Akademia Cisco semestr 2 800 zł.
C3 Akademia Cisco semestr 3 800 zł.
C4 Akademia Cisco semestr 4 800 zł.

Podane ceny nie obowiązują studentów WSIZ Copernicus.

Santander Bank Polska S.A. O/W

61 1500 1793 1217 9003 8463 0000
tytułem: „IMIĘ NAZWISKO – SPCISCO”,
przykład: „ANDRZEJ KOWALSKI – SPCISCO”.

Podane ceny nie obowiązują studentów WSIZ Copernicus.

Zakres studiów:

Program Cisco Networking Academy (Akademia Lokalna Cisco WSIZ Copernicus) oferuję możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych.

Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA), a zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej.

Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidna podstawa przyszłej kariery zawodowej.

Wymagania i warunki rekrutacji na studia

Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, to znaczy posiadać tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Ponadto kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera, systemu operacyjnego i usług sieci Internet.

Z założenia osoby przystępujące do programu powinny mieć podstawową wiedzę matematyczno-fizyczną. Wskazana jest także umiejętność obsługi komputerów osobistych. Nie jest natomiast wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu sieci komputerowych.

Kandydat, który zamierza wziąć udział w studiach podyplomowych “Akademia Sieciowa Cisco”, zgłasza swoje uczestnictwo, dostarczając do WSIZ „Copernicus”: wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu), kserokopię dowodu osobistego, zdjęcie (format legitymacyjny), dowód wniesienia pierwszej raty opłat za studia podyplomowe.

Rekrutacja na daną edycję studiów podyplomowych jest prowadzona aż do osiągnięcia wyznaczonego limitu uczestników. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia podyplomowe są uruchamiane wówczas, gdy zgłosi się wymagana, minimalna liczba uczestników. O wynikach rekrutacji kandydat jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Jeżeli decyzja o uruchomieniu studiów lub przyjęciu kandydata jest negatywna, kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za studia podyplomowe.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych może być wydane uczestnikowi, który zaliczył wszystkie przedmioty (kursy), przewidziane programem nauczania, uzyskując z nich pozytywne oceny, oraz wniósł wszystkie wymagane opłaty za studia, zgodnie z zawartą umową o naukę.

W programie studiów podyplomowych „Akademia Sieciowa Cisco” nie jest wymagane przygotowanie pracy dyplomowej.

Kontakt w sprawie studiów

  • Dziekanat (tel. +48 71 79 50 393; dziekanat@wsiz.wroc.pl) – rekrutacja, umowy o naukę, dokumentacja studiów, świadectwa ukończenia;

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu

ul. Inowrocławska 56

53-648 Wrocław