Systemy bazodanowe Microsoft

Systemy bazodanowe Microsoft

TRWA REKRUTACJA NA 1 EDYCJĘ !

Rekrutacja odbywa się całorocznie, na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów  :

Koszt studiów: 4600PLN

Opłatę należy uiścić: jednorazowo (podczas rekrutacji) lub w  4 ratach po 1150 PLN (I rata – przy rekrutacji; pozostałe według przekazanego harmonogramy).

Opłata czesnego Santander Bank Polska S.A. O/W 61 1500 1793 1217 9003 8463 0000
tytułem: „IMIĘ NAZWISKO – SP.BAZYDANYCH”,
przykład: „ANDRZEJ KOWALSKI – SP.BAZYDANYCH”.

Zakres studiów

Celem studiów podyplomowych „Zaawansowane projektowanie i wdrażanie systemów bazodanowych Microsoft” jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu projektowania, zarządzania, programowania oraz optymalizacji baz danych.

Zawartość merytoryczna szkolenia odnosi się do poznania najlepszych praktyk związanych z:

 1. Projektowaniem struktur bazodanowych.
 2. Zarządzaniem projektami z wykorzystaniem aplikacji MS Project.
 3. Implementacją i zarządzaniem rozproszoną infrastrukturą SQL Server-a.
 4. Programowaniem z  wykorzystaniem języka T-SQL.
 5. Raportowaniem i analityką.

Wymagania i warunki rekrutacji na studia

 • Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, to znaczy posiadać tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.
 • kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera, systemu operacyjnego i usług sieci Internet.
 • W celu ułatwienia efektywnego przyswajania treści kształcenia w programie studiów podyplomowych, zaleca się, aby kandydat dodatkowo posiadał podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych.
 • Kandydat, który zamierza wziąć udział w studiach podyplomowych „Zaawansowane projektowanie i wdrażanie systemów bazodanowych Microsoft”, zgłasza swoje uczestnictwo, dostarczając do WSIZ „Copernicus”: wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy lub rekrutacja on-line
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu), kserokopię dowodu osobistego, zdjęcie (format legitymacyjny), dowód wniesienia pierwszej raty opłat za studia podyplomowe.
 • Rekrutacja na daną edycję studiów podyplomowych jest prowadzona aż do osiągnięcia wyznaczonego limitu uczestników. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Studia podyplomowe są uruchamiane wówczas, gdy zgłosi się wymagana, minimalna liczba uczestników. O wynikach rekrutacji kandydat jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Jeżeli decyzja o uruchomieniu studiów lub przyjęciu kandydata jest negatywna, kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za studia podyplomowe.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych może być wydane uczestnikowi, który zaliczył wszystkie przedmioty (kursy), przewidziane programem nauczania, uzyskując z nich pozytywne oceny, oraz wniósł wszystkie wymagane opłaty za studia, zgodnie z zawartą umową o naukę.

W programie studiów podyplomowych „Zaawansowane projektowanie i wdrażanie systemów bazodanowych Microsoft” nie jest wymagane przygotowanie pracy dyplomowej.

Kontakt w sprawie studiów

 • Dziekanat (tel. +48 71 79 50 393; dziekanat@wsiz.wroc.pl) – rekrutacja, umowy o naukę, dokumentacja studiów, świadectwa ukończenia;

Opiekun studiów podyplomowych:

Program studiów:

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu,

Inowrocławska 56,

53-648 Wrocław