IT Architect – Cloud & Infrastructure

IT Architect – Cloud & Infrastructure

TRWA REKRUTACJA NA 2 EDYCJĘ !

Rekrutacja odbywa się całorocznie, na podstawie kolejności zgłoszeń.

Termin najbliższej edycji studiów: Październik – Grudzień 2020 r.

 

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów  :

Koszt studiów: 5800 PLN 4900 PLN

Opłatę należy uiścić: jednorazowo (podczas rekrutacji) lub w  4 ratach po 1225 PLN (I rata – przy rekrutacji; pozostałe według przekazanego harmonogramy).

Opłata czesnego Santander Bank Polska S.A. O/W

61 1500 1793 1217 9003 8463 0000
tytułem: „IMIĘ NAZWISKO – SPTO”,
przykład: „ANDRZEJ KOWALSKI – SPTO”.

Zakres studiów

Celem studiów podyplomowych „IT Architect – Cloud & Infrastructure” jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu projektowania rozwiązań w oparciu o metodologię UMF i TOGAF w odniesieniu do rozwiązań Public Cloud, Private Cloud oraz Hybrid Cloud z wykorzystaniem takich technologii jak: Softlayer, Blumix,  Google Cloud, Amazon Web Services, Openstack, CMS, Azure, vCloud, Citrix Cloud.

Zakres tematyczny realizowanego materiału

 • Wprowadzenie do architektury
 • Metodologia UMF
 • Metodologia TOGAF
 • Architektura Cloud
 • Architektura Storage
 • Architektura Systemów
 • Wprowadzenie do zarządzania projektem dla architektury
 • Bezpieczeństwo w wybranych rozwiązaniach Cloud

Wymagania i warunki rekrutacji na studia

 • Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, to znaczy posiadać tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.
 • kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera, systemu operacyjnego i usług sieci Internet.
 • W celu ułatwienia efektywnego przyswajania treści kształcenia w programie studiów podyplomowych, zaleca się, aby kandydat dodatkowo posiadał podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych.
 • Kandydat, który zamierza wziąć udział w studiach podyplomowych „IT Architect – Cloud & Infrastructure”, zgłasza swoje uczestnictwo, dostarczając do WSIZ „Copernicus”: wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy lub rekrutacja on-line
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu), kserokopię dowodu osobistego, zdjęcie (format legitymacyjny), dowód wniesienia pierwszej raty opłat za studia podyplomowe.
 • Rekrutacja na daną edycję studiów podyplomowych jest prowadzona aż do osiągnięcia wyznaczonego limitu uczestników. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Studia podyplomowe są uruchamiane wówczas, gdy zgłosi się wymagana, minimalna liczba uczestników. O wynikach rekrutacji kandydat jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Jeżeli decyzja o uruchomieniu studiów lub przyjęciu kandydata jest negatywna, kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za studia podyplomowe.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych może być wydane uczestnikowi, który zaliczył wszystkie przedmioty (kursy), przewidziane programem nauczania, uzyskując z nich pozytywne oceny, oraz wniósł wszystkie wymagane opłaty za studia, zgodnie z zawartą umową o naukę.

W programie studiów podyplomowych „IT Architect – Cloud & Infrastructure” nie jest wymagane przygotowanie pracy dyplomowej.

Kontakt w sprawie studiów

 • Dziekanat (tel. +48 71 79 50 393; dziekanat@wsiz.wroc.pl) – rekrutacja, umowy o naukę, dokumentacja studiów, świadectwa ukończenia;

Bartosz Majorowski (bartosz@wsiz.wroc.pl) – kierownik studiów; TEL. +48 603 85 24 66