Rekrutacja-on-line

Aktualności

Studia stacjonarne semestr 1

W dniu 2 października 2017r. rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych. Zapraszamy studentów pierwszego semestru studiów na godzinę 9:30 do

Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej -

Z dumą informujemy, że w roku 2017 nasza uczelnia po raz trzeci została bardzo wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną - instytucję oceniającą jakość

Studia magisterskie - kierunek Informatyka

WSiZ Copernicus informuje, że studia magisterskie na kierunku Informatyka są obecnie w trakcie organizacji.

Godziny Pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28 kwietnia 2017 roku do 3 maja 2017 roku Uczelnia będzie nieczynna.

Wykład gościnny

W dniu 22 kwietnia 2017r. o godzinie 13.40 w sali 29/30 odbędzie się wykład gościnny przedstawiciela firmy SONEL - mgr inż. Marka Michalskiego

więcej

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Oświadczenie

Wrocław, dnia ………………………

Nazwisko…………………………………......................................................                                                                                                               

Imię……………………………………..……………………………………

PESEL ……………………………….………………….………………….

………………………………………………………………………………

                   (adres do korespondencji)

  

OŚWIADCZENIE 

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 kk – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” - oraz
o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), oświadczam, że:

·       zapoznałem(am) się z treścią art. 184 ust. 5  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze  zm.)i oświadczam, że nie ukończyłem(am), do dnia złożenia wniosku o pomoc materialną innego kierunku studiów; 

·       zapoznałem(am) się z treścią art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) i potwierdzam, że studiuję* / nie studiuję* na innym kierunku (podać jakim) ............................................................................................ w uczelni (podać jakiej) ................................................................................................. oraz, że nie otrzymuję tam pomocy materialnej;

 

·       ukończyłem(am)*/nie ukończyłem(am)* kierunek studiów (nazwa uczelni, wydział, kierunek studiów, forma i terminu kończenia studiów):…………………………….....................................…………………..........................
...................................................................................................................................................................................oraz uzyskałem/łam tytuł zawodowy: ................................…………………………………………………..................
 

·        zapoznałem(am) się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus”  we Wrocławiu;

·       wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania „Copernicus”  we Wrocławiu danych osobowych zawartych we wniosku o świadczenia pomocy materialnej (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Dz. U. z 2002 r. Nr 101,  poz. 926 z późn. zm.)

* - właściwe podkreślić

 

.............................................., dnia ........................................     ...... ...................................................................

                                                                                                          (własnoręczny czytelny podpis studenta)

 

Pouczenie:

Treść art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:  „Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko  na jednym,  wskazanym przez studenta kierunku studiów.”

Treść art. 184 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: „ Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.”

 

 

Treść art. 184 ust. 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:  Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany nie-zwłocznie powiadomić uczelnię o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w ust. 5, mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej.