Rekrutacja-on-line

Aktualności

Studia stacjonarne semestr 1

W dniu 2 października 2017r. rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych. Zapraszamy studentów pierwszego semestru studiów na godzinę 9:30 do

Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej -

Z dumą informujemy, że w roku 2017 nasza uczelnia po raz trzeci została bardzo wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną - instytucję oceniającą jakość

Studia magisterskie - kierunek Informatyka

WSiZ Copernicus informuje, że studia magisterskie na kierunku Informatyka są obecnie w trakcie organizacji.

Godziny Pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28 kwietnia 2017 roku do 3 maja 2017 roku Uczelnia będzie nieczynna.

Wykład gościnny

W dniu 22 kwietnia 2017r. o godzinie 13.40 w sali 29/30 odbędzie się wykład gościnny przedstawiciela firmy SONEL - mgr inż. Marka Michalskiego

więcej

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Uznawalność doświadczenia zawodowego

NA KIERUNKU INFORMATYKA UZNAJEMY DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE ZDOBYTE POZA SYSTEMEM EDUKACJI FORMALNEJ

Umożliwiamy osobom posiadającym:

 • kilkuletnie doświadczenie zawodowe
 • świadectwo dojrzałości

UKOŃCZENIE STUDIÓW W SPECJALNYM TRYBIE UWZGLĘDNIAJĄCYM WCZEŚNIEJ UZYSKANĄ WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE

Uznajemy efekty uzyskane:

 • w procesie samokształcenia,
 • w  wykonywanej pracy zawodowej,
 • uczestnictwa w kursach i szkoleniach,
 • w ramach wolontariatu.

Nie zawsze są  potrzebne dokumenty (certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia o wolontariacie itd.).

Osoby które  zdobyły doświadczenie zawodowe poza systemem edukacji formalnej, realizują  program kształcenia w specjalnym trybie uwzględniającym wcześniej uzyskane efekty.

DEFINICJA: Potwierdzenie efektów uczenia się – formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, przewidzianych w programie kształcenia  w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu.

EFEKTY UCZENIA SIĘ MOGĄ ZOSTAĆ POTWIERDZONE:

a.       osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;

b.       osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia;

c.       osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego stopnia.

WYBRANE USTALENIA

 Z  REGULAMINU UZNAWALNOŚCI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA „COPERNICUS”

we WROCŁAWIU

ZDOBYWANYCH W SYSTEMACH POZAFORMALNYCH I NIEFORMALNYCH 

UWAGA: Uznawalność efektów uczenia się dotyczy wyłącznie studentów odbywających studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu. Osoba nie będąca studentem, nie może występować o uznanie efektów uczenia się.

KTO I JAK MOŻE WYSTĄPIĆ O UZNANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

1.       Wymagania formalne aplikowania o uznanie efektów uczenia się:

                         1)      posiadanie statusu studenta Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu;

                         2)      wskazanie wybranego przedmiotu z katalogu przedmiotów dla danego kierunku;

                         3)      złożenie w Dziekanacie wypełnionego formularza wniosku o uznanie efektów uczenia się;

                         4)      udokumentowanie efektów uczenia się zdobytych drogą uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie;

                         5)      oryginał wniosku (na każdy przedmiot osobno) powinien zostać złożony nie później niż 14 dni po rozpoczęciu semestru, w którym przedmiot jest realizowany.

2.  Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

                   1)      osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;

                   2)       osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia;

                   3)      osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego stopnia;

WAŻNIEJSZE POJĘCIA  

 1. Uczenie się zorganizowane instytucjonalnie zorganizowany proces uczenia się wynikający z zaplanowanych działań pod względem celu i czasu nauki, w szczególności kursy i szkolenia w miejscu pracy, nauka języków obcych oraz kształcenie z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych;
 2. Uczenie się niezorganizowane instytucjonalnie – kształcenie niezorganizowane pod względem celu i czasu, wynikające z działań związanych z praca, życiem rodzinnym lub spędzaniem czasu wolnego, w szczególności nabywanie umiejętności zawodowych i społecznych;
 3. Wnioskodawca – student ubiegający się o uznanie efektów uczenia się nabytych w drodze uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie;
 4. Dokumentowanie uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów (na podstawie kursów i szkoleń) możliwe jest przez okazanie certyfikatów, dyplomów, zaświadczeń – warunkiem jest zbieżność programu kursów i szkoleń z zakresem ujętym w opisie zajęć oraz zbliżony nakład pracy studenta;
 5. Dokumentowanie dla języków obcych możliwe jest przez okazanie certyfikatów lub dokumentu ukończenia studiów wyższych z obcym językiem wykładowym albo zagraniczne świadectwo dojrzałości (lub równoważne)
 6. Dokumentowanie dla uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie (wynik doświadczeń zawodowych i życiowych) możliwe jest przez okazanie dokumentów wskazujących na zdobycie odpowiednich dla danego przedmiotu efektów uczenia się w trakcie pracy zawodowej (także wolontariacie) lub w wyniku innych doświadczeń życiowych, opinii nauczyciela akademickiego w przypadku uczestnictwa studenta w pracach badawczych lub projektowych o charakterze zbieżnym z opisem danego przedmiotu, dla zajęć z wychowania fizycznego – opinii z klubu sportowego, w którym student czynnie uprawia sport.

KOMU MOŻNA POTWIERDZIĆ EFEKTY UCZENIA SIĘ

 1. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
 2. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

TRYB POTWIERDZANIA  EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 1. Wnioskodawca składa wniosek o uznanie efektów uczenia się.
 2. Do wniosku wnioskodawca załącza dokumenty pozwalające ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wnioskodawcy nabyte w systemach uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie i dowód wpłaty pokrywający koszty procesu uznawalności ustalony w regulaminie finansowym. .
 3. Wniosek  przejmuje  grupa  robocza  ds. uznawalności, która ocenia wniosek, może przeprowadzić rozmowę z wnioskodawcą lub zastosować stosowne narzędzia oceny efektów uczenia, w tym zarządzić przeprowadzenie egzaminu z zajęć, o których zaliczenie ubiega się wnioskodawca.
 4. Wydziałowa Komisja ds. Uznawalności Efektów Uczenia się rekomenduje Dziekanowi uznanie lub nieuznanie efektów uczenia się.
 5.  w terminie 21 dni od ostatniego dnia terminu, w którym można było składać wnioski z zastrzeżeniem ust. 7.
 6. W przypadku uznania przez Wydziałową Komisję ds. Uznawalności Efektów Uczenia się wniosku o uznanie efektów uczenia się za niekompletny, wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie na wezwanie komisji do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości w zakresie posiadanych przez wnioskodawcę efektów uczenia się, członkowie odpowiedniej grupy roboczej mogą przeprowadzić rozmowę z wnioskodawcą i zastosować dodatkowe narzędzia oceny efektów uczenia się.
 8. Po analizie złożonych dokumentów, przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Uznawalności Efektów Uczenia się może przeprowadzić rozmowę z wnioskodawcą lub zastosować stosowne narzędzia oceny efektów uczenia, lub zarządzić przeprowadzenie egzaminu z zajęć, o których zaliczenie ubiega się wnioskodawca.
 9. Wydziałowa Komisja ds. Uznawalności Efektów Uczenia się rekomenduje Dziekanowi uznanie lub nieuznanie efektów uczenia się.
 10. Dziekan podejmuje decyzję w sprawie uznania efektów uczenia się zdobytych w systemach uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie.

DOKUMENTOWANIE ZALICZENIA ZAJĘĆ W WYNIKU UZNANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 1. Zaliczenie zajęć w wyniku uznania efektów uczenia się dokumentowane jest w protokołach zaliczenia zajęć oraz w karcie okresowych osiągnięć studenta.
 2. Jeżeli zaliczenie dotyczyło zajęć kończących się zgodnie z programem uczenia się oceną, zamiast oceny do protokołów oraz karty, wpisuje się „zaliczono”.
 3. Wnioskodawca otrzymuje liczbę punktów ECTS, przyporządkowaną do zajęć, które zaliczył w wyniku uznania efektów uczenia się.
 4. Do średniej ocen ze studiów nie wlicza się zajęć, zaliczonych w następstwie uznawalności efektów uczenia się zdobytych w systemach uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie.

 WYKAZ ZAJĘĆ

OBJĘTYCH PROCEDURĄ UZNAWALNOŚCI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZORGANIZOWANEGO INSTYTUCJONALNIE POZA SYSTEMEM STUDIÓW

ORAZ UCZENIA SIĘ NIEZORGANIZOWANEGO INSTYTUCJONALNIE

SEMESTR 1

Podstawy elektroniki

Podstawy programowania w C++

Postawy miernictwa

SEMESTR 2

Systemy wbudowane

Programowanie obiektowe

Język angielski 1

SEMESTR 3

Sieci komputerowe

Podstawy systemów operacyjnych

Technologie internetowe

Języki i metody programowania – Java

Język angielski 2

SEMESTR 4

Bezpieczeństwo i prawo pracy

Programowanie komponentowe w Javie

Technologia Cisco 2

Programowanie aplikacji internetowych

Systemy operacyjne Windows

Bazy danych

Język angielski 3

SEMESTR 5

Technologia Cisco 3

Sieciowe bazy danych

Testowanie oprogramowania

Dynamiczne serwisy internetowe PHP

Systemy operacyjne Windows 2

System operacyjny Linux

Grafika i komunikacja człowiek – komputer

Język angielski 4

SEMESTR 6

Projektowanie baz danych

Analityczne bazy danych

Technologia Cisco 4

Projektowanie aplikacji bazodanowych

Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych

Bezpieczeństwo sieci komputerowych

Język angielski 5

SEMESTR 7

Ochrona danych

Praktyka zawodowa

 

 

(Podstawa prawna:  ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym).

Więcej informacji  pod nr tel.: (71) 79-50-393; (71) 79-50-399