Testowanie oprogramowania

Testowanie oprogramowania

TRWA REKRUTACJA NA 8 EDYCJĘ !

Rekrutacja odbywa się całorocznie, na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów  :

Koszt kursu: 3600 PLN

Opłatę należy uiścić: jednorazowo (podczas rekrutacji), lub w dwóch równych ratach po 1800 PLN (I rata – przy rekrutacji; II rata – do 10.02.2020 r.)

Santander Bank Polska S.A. O/W 61 1500 1793 1217 9003 8463 0000
tytułem: „IMIĘ NAZWISKO – SPTO”,
przykład: „ANDRZEJ KOWALSKI – SPTO”.

Współpraca: Software Test, testerzy.pl, TestBenefit

Zakres kursu:

Testowanie stanowi bardzo ważną część projektów programistycznych jako jedna z podstawowych metod zapewniania jakości procesu wytwarzania i wdrażania oprogramowania. Celem kursu „Testowanie oprogramowania” jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu testowania oprogramowania w różnych fazach cyklu jego tworzenia, wdrażania, użytkowania i utrzymania. Szczegółowe bloki tematyczne poruszane w ramach poszczególnych przedmiotów opisane są poniżej.

Wymagania i warunki rekrutacji na studia

Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera, systemu operacyjnego i usług sieci Internet.

W celu ułatwienia efektywnego przyswajania treści kształcenia w programie kursu, zaleca się, aby kandydat dodatkowo posiadał podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych.

Kandydat, który zamierza wziąć udział w kursie „Testowanie oprogramowania”, zgłasza swoje uczestnictwo, dostarczając do WSIZ „Copernicus”: wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy,  kserokopię dowodu osobistego, zdjęcie (format legitymacyjny), dowód wniesienia pierwszej raty opłat za kurs.

Rekrutacja na daną edycję kursu jest prowadzona aż do osiągnięcia wyznaczonego limitu uczestników. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Kursy są uruchamiane wówczas, gdy zgłosi się wymagana, minimalna liczba uczestników. O wynikach rekrutacji kandydat jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Jeżeli decyzja o uruchomieniu kursu lub przyjęciu kandydata jest negatywna, kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za studia podyplomowe.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia kursu

Świadectwo ukończenia kursu może być wydane uczestnikowi, który zaliczył wszystkie przedmioty (kursy), przewidziane programem nauczania, uzyskując z nich pozytywne oceny, oraz wniósł wszystkie wymagane opłaty za kurs, zgodnie z zawartą umową o naukę.

W programie kursu „Testowanie oprogramowania” nie jest wymagane przygotowanie pracy dyplomowej.

Kontakt w sprawie studiów

  • Dziekanat (tel. +48 71 79 50 393; dziekanat@wsiz.wroc.pl) – rekrutacja, umowy o naukę, dokumentacja kursów, świadectwa ukończenia;

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu

ul. Inowrocławska 56

53-648 Wrocław