Rekrutacja-on-line

Aktualności

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Skład komisji

SKŁAD KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Na podstawie „Regulaminu Studiów” Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu, egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana w skład, której wchodzą:

  1. Przewodniczący komisji.
  2. Promotor.
  3. Recenzent.

1)   przewodniczącym komisji może być dziekan lub prodziekan, lub wyznaczona przez dziekana osoba posiadająca, co najmniej stopień naukowy doktora,

2)   promotora lub recenzenta w uzasadnionych przypadkach może zastąpić osoba wyznaczona przez dziekana, posiadająca, co najmniej stopień naukowy doktora,

  1. Termin egzaminu dyplomowego ustala dziekan, jednak nie później niż w okresie do trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.
  2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i składa się z prezentacji pracy dyplomowej oraz sprawdzenia wiedzy studenta w zakresie podanym w programie kształcenia.
  3. Wykaz pytań do egzaminu dyplomowego znajduje się w „Wirtualnym Dziekanacie”.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU

Informatyki, Administracji i Fizjoterapii

Dr inż. Franciszek Milewicz, prof. WSIiZ