Rekrutacja-on-line

Aktualności

Ubezpieczenie NNW Studentów

Wszyscy studenci, którym skończyło się ubezpieczenie dnia 30 września 2016 r. oraz studenci z nowego naboru powinni ubezpieczyć się od Następstw Nieszczęśliwych

Studia podyplomowe WSIZ & IBM

Nowe kierunki studiów podyplomowych

IBM Bluemix - wykład dla studentów WSiZ Copernicus - 8 Październik 2016

Czy budowanie innowacyjnych aplikacji mobilnych i web'owych musi być trudne? Zdecydowanie nie, a platforma IBM Bluemix jest tego najlepszym przykładem.

Praktyki studenckie !

Oferta praktyk dla studentów kierunku FIZJOTERAPIA

Uwaga Studenci!

W dniach od 30.04.2016 - 03.05.2016 oraz w dniu 26.05.2016 uczelnia będzie zamknięta.

Uwaga Studenci

Informujemy, że w miesiącach kwiecień, maj Dziekanat będzie nieczynny w niedziele.

Uwaga Studenci!

Dnia 25 marca 2016 roku Dziekanat będzie nieczynny.

więcej

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Proces Boloński

Społeczność Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu uczestniczy czynnie w realizacji idei tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego zapoczątkowanej w Deklaracji Bolońskiej. Dzięki zaangażowaniu władz Uczelni, środowiska akademickiego i studentów udaje się stopniowo zmieniać i doskonalić proces kształcenia.

Podstawą Procesu Bolońskiego są deklaracje i komunikaty sygnowane są przez ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w poszczególnych krajach uczestniczących w Procesie i  określające kierunki przemian.

Deklaracja Bolońska z 1999 roku ustaliła, że do 2010 roku zostanie utworzony Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, przez wprowadzenie przejrzystych i porównywalnych systemów studiów, wdrożenie suplementu do dyplomu, a także poprzez przyjęcie systemu kształcenia opartego na dwóch poziomach, powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS- European Credit Transfer System), promocję mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców, personelu administracyjnego uczelni oraz troskę o zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Proces Boloński rozwija się dzięki konferencjom ministrów ds. szkolnictwa wyższego krajów w nim uczestniczących. Konferencja w Pradze w dniach 18-19 maja 2001r, zaowocowała wydaniem Komunikatu Praskiego.  Dokument podtrzymał ogólne kierunki działań związane z  tworzeniem Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, dołączając nowe elementy tj. promocję kształcenia przez całe życie, podkreślenie znaczenia współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego a studentami oraz potrzebę promocji atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego na świecie.

Konferencja w Berlinie w dniach 18-19 września 2003r. wskazała na wagę wzmocnienia współpracy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego z Europejską Przestrzenią Badawczą. Podkreśliła konieczność rozszerzenia dwustopniowej struktury studiów o studia III stopnia - studia doktoranckie.

Konferencji ministrów szkolnictwa wyższego w Bergen w dniach 19- 20 maja 2005r. w wydanym komunikacie podkreśliła potrzebę rozwoju studiów doktoranckich w powiązaniu ze sferą badań oraz uwzględnienia wymiaru społecznego Procesu Bolońskiego tj. zapewnienia dostępności do studiów studentom z grup o niższym statusie społecznym. Przyjęto Standardy i wskazówki dotyczące  zapewnienia jakości kształcenia oraz Ramową strukturę kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Konferencja ministrów w Londynie w dniach 17-18 maja 2007r. zwróciła uwagę na konieczność uwzględnienia problematyki zatrudnialności absolwentów szkół wyższych, potrzebę zbierania danych w zakresie mobilności i wymiaru społecznego, a także przyjęła strategię Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego w środowisku globalnym.

Zbiór dokumentów Procesu Bolońskiego jest dostępny na stronie MNiSW.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu w roku akademickim 2005/2006 wprowadziła na wszystkich kierunkach studiów nowoczesne programy nauczania i europejski system punktowej oceny osiągnięć studenta (ECTS - European Credit Transfer System). Pierwszy stopień kształcenia obejmuje trzyletnie studia, umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera. Absolwent może kontynuować naukę na dwuletnich studiach drugiego stopnia (magisterskich), a następnie na trzyletnich lub czteroletnich studiach doktoranckich.

System kształcenia w naszej Uczelni charakteryzuje się dużą elastycznością i pozwala na indywidualizację programu studiów. Pozwala studentom Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu  w pełni korzystać z oferty dydaktycznej uczelni wyższych w Europie i na świecie, a także odbywać część studiów za granicą lub zdobywać tam kolejne stopnie wykształcenia.

Wprowadzając boloński system kształcenia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu  identyfikuje się z ideą utworzenia Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i uznaje za słuszne cele zawarte we Wspólnej Deklaracji Europejskich Ministrów Edukacji, podpisanej w Bolonii w 1999 roku.

Boloński system kształcenia w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu  to:

 • możliwość studiowania według programów indywidualnych i indywidualnej organizacji studiów;
 • możliwość odbywania części studiów w innej wybranej uczelni;
 • czytelny system transferu punktów kredytowych (ECTS) ułatwiający studia równoległe i wymianę międzynarodową studentów;
 • kształtowanie przyszłej zawodowej kariery zgodnie z wymaganiami rynku pracy;
 • tworzenie warunków sprzyjających mobilności studentów;
 • oferta kształcenia w językach obcych z możliwością uzyskania certyfikatu TELC;
 • możliwość dalszego zdobywania wiedzy na studiach podyplomowych;
 • współpraca w zakresie nowelizacji programów kształcenia;
 • współdziałanie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia;
 • propagowanie problematyki europejskiej w kształceniu.

Zgodnie z założeniami Deklaracji Bolońskiej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu  prowadzone są studia pierwszego stopnia, uruchomiony został i jest stale doskonalony portal internetowy e-learning, a prowadzony system kształcenia ustawicznego oferuje studia podyplomowych i cieszące się stałym zainteresowaniem – kursy.

Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu w liczbie ponad 30,  dzięki programowi Leonardo da Vinci uczestniczyli w zagranicznych praktykach zorganizowanych na Wyspach Brytyjskich.

Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu zapewnia studentom wszystkich naukę języka angielskiego z możliwością uzyskania w Uczelni certyfikatu TELC.

W Uczelni funkcjonuje wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Pozwala on osiągać poniższe cele:

 • podniesienie poziomu i znaczenia pracy dydaktycznej,
 • stworzenie mechanizmów monitorowania procesu dydaktycznego i podnoszenie jakości kształcenia w Uczelni,
 • stworzenie procedur oceny metod i warunków kształcenia oraz programów studiów uwzględniających systemy stosowane w krajach Unii Europejskiej,
 • opracowywanie i rozpowszechnianie informacji o jakości kształcenia Uczelni i poziomie wykształcenia absolwentów.

System obejmuje:

 • monitorowanie standardów akademickich,
 • analizę i ocenę procesu kształcenia,
 • ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • hospitacje zajęć,
 • ocenę dostępności informacji na temat podnoszenie jakości kształcenia,
 • działania na rzecz tworzenia instrumentów służących podnoszeniu jakości kształcenia,
 • standardy kształcenia, programy kształcenia i efekty kształcenia,
 • obsadę zajęć,
 • charakterystykę kierunków studiów,
 • kwalifikacje absolwenta,
 • plan studiów,
 • szczegółowe programy poszczególnych kursów (przedmiotów),
 • realizowany system punktowy (ECTS),
 • wymagania egzaminacyjne,
 • wymagania stawiane pracom dyplomowym (inżynierskim i licencjackim),
 • studenckie praktyki zawodowe,
 • a także ocenę warunków socjalnych studentów.

W systemie uczestniczą: Organy Uczelni, Rada Wydziału, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni, studenci.

Zasadniczą rolę kierowniczą Systemu pełni Rektor, organizacyjno-wykonawczą Dział Planowania i  Jakości Nauczania, wykonawczą pozostałe elementy systemu.

Doniesienia:

 • Uczelnia czynnie uczestniczy w konferencjach, seminariach, publikuje materiały na temat jakości kształcenia i realizuje projekty badawcze:
 • 2005 r.: Udział w ogólnopolskiej konferencji uczelni ekonomicznych: "Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w szkolnictwie wyższym", zorganizowanej na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • 2005 r.:  Posiedzenie Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu poświęcone realizacji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • 2005 r.: Realizacja projektu badawczego: „Badania przepływu informacji w zarządzaniu procesem dydaktycznym  WSIiZ „Copernicus” we Wrocławiu”
 • 2005 r.: System zapewnienia jakości kształcenia – Artykuł w wydawnictwie Stowarzyszenia Oświatowców Polskich.
 • 2006 r.: Udział w ogólnopolskim seminarium "Zarządzanie jakością kształcenia w szkole wyższej” prowadzonym przez Zakład Ekonomii Stosowanej UJ
 • 2006 r.: Udział w konferencji "Systemy zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym – aspekty praktyczne", zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz wygłoszenie referatu:     "Problemy realizacyjne systemu zapewnienia jakości kształcenia w WSIZ ‘Copernicus”.
 • 2007 r.: Badania procesu doskonalenia zarządzania procesem dydaktycznym WSIZ „Copernicus” poprzez zastosowanie metod ewaluacji wewnętrznej.
 • 2008 r.: System zapewnienia jakości kształcenia w WSIZ „Copernicus” we Wrocławiu – Artykuł w Zeszytach Naukowych WSIZ 1/2008
 • 2009 r.: Realizacja projektu badawczego: „Badania efektywności systemu jakości kształcenia WSIiZ „Copernicus” we Wrocławiu”
 • 2009.: Udział przedstawicieli Działu Planowania i Jakości Nauczania w ogólnopolskiej  konferencji                           "I Studenckie Forum Jakości”  -  organizowanej we współpracy z Państwową Komisją Akredytacyjną, poświęconej zagadnieniom jakości kształcenia w aspekcie spraw studenckich.
 • 2010.: Posiedzenie Senatu poświęcone jakości kształcenia.  Wystąpienie prof. dr hab. Bohdana Aniszczyka – Rada Miejska Wrocławia – Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji i Młodzieży na temat: „Oczekiwane (przez administrację samorządową) efekty kształcenia absolwenta kierunku administracja”.
 • 2010.: Udział Zarządu Parlamentu Studentów i przedstawicieli Działu Planowania i Jakości Nauczania w ogólnopolskiej  konferencji   "II Studenckim Forum Jakości”  - organizowanej we współpracy z Państwową Komisją Akredytacyjną, poświęconej kształtowaniu kompetencji miękkich w procesie studiów jako elementu jakości kształcenia, wewnętrznym systemom zapewnianiu jakości kształcenia oraz systemom motywacyjnym w uczelniach i ich roli w podnoszeniu jakości kształcenia.
 • 2010.: Zarządzeniem Rektora  Wyższej Szkoły Informatyki Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu  Nr 03/2010  z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Rady Jakości Kształcenia, celu wspomagania i koordynacji szeroko pojętej działalności na rzecz tworzenia warunków do podnoszenia jakości kształcenia studentów powołana została  Rada w stałym składzie: Dziekan jako Przewodniczący i sześciu członków powoływanych przez Rektora (Przedstawiciel  Kierunku Informatyka;   Przedstawiciel  Kierunku Administracja;   Przedstawiciel  Kierunku Fizjoterapia;  Przedstawiciel Działu Planowania i Jakości Nauczania; Dyrektor Biblioteki;  Przedstawiciel Założyciela).