Rekrutacja-on-line

Aktualności

Ubezpieczenie NNW Studentów

Wszyscy studenci, którym skończyło się ubezpieczenie dnia 30 września 2016 r. oraz studenci z nowego naboru powinni ubezpieczyć się od Następstw Nieszczęśliwych

Studia podyplomowe WSIZ & IBM

Nowe kierunki studiów podyplomowych

IBM Bluemix - wykład dla studentów WSiZ Copernicus - 8 Październik 2016

Czy budowanie innowacyjnych aplikacji mobilnych i web'owych musi być trudne? Zdecydowanie nie, a platforma IBM Bluemix jest tego najlepszym przykładem.

Praktyki studenckie !

Oferta praktyk dla studentów kierunku FIZJOTERAPIA

Uwaga Studenci!

W dniach od 30.04.2016 - 03.05.2016 oraz w dniu 26.05.2016 uczelnia będzie zamknięta.

Uwaga Studenci

Informujemy, że w miesiącach kwiecień, maj Dziekanat będzie nieczynny w niedziele.

Uwaga Studenci!

Dnia 25 marca 2016 roku Dziekanat będzie nieczynny.

więcej

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Fizjoterapia

STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

      Studenckie praktyki zawodowe są organizowane zgodnie z wytycznymi Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT) zarówno w zakresie programu jak i czasu trwania. Praktyki mają charakter obowiązkowy wynikający z planów studiów i programów kształcenia. W wyniku odbytych praktyk, studenci nabywają umiejętności niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów,  nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Nad prawidłową realizacją praktyk czuwają opiekunowie praktyk na kierunku fizjoterapia.

Zgodnie z planem studiów i programem kształcenia praktyki obejmują (studia stacjonarne/niestacjonarne):

 

Rodzaj praktyki

Punkty

ECTS

Liczba godzin

studia stacjonarne/niestacjonarne

Praktyka w pracowni   fizykoterapii

8

260/156

 

Praktyka w pracowni   kinezyterapii

8

260/156

 

Praktyka kliniczna

3

80/48

 

Praktyka w zakresie   fizjoterapii klinicznej

11

320/192

 

RAZEM

 

920/552

 

 FORMY PRAKTYK

 1. Organizowane indywidualnie przez studentów w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia (w szpitalach, szpitalach klinicznych, przychodniach, sanatoriach, domach opieki społecznej, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz innych zakładach opieki zdrowotnej i placówkach oświatowo-wychowawcze), które spełniają wymagania zawarte w programie praktyk, a nadzór nad studenckimi praktykami zawodowymi w danej jednostce ochrony zdrowia sprawuje co najmniej mgr fizjoterapii, mgr rehabilitacji ruchowej, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej.
 2. Realizowane poprzez pracę zarobkową studenta (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, staż, wolontariat) w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia (w szpitalach, szpitalach klinicznych, przychodniach, sanatoriach, domach opieki społecznej, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz innych zakładach opieki zdrowotnej i placówkach oświatowo-wychowawcze), zaliczane przez dziekana po zasięgnięciu opinii prodziekana ds. kierunku fizjoterapia.

PRAKTYKI ORGANIZOWANE INDYWIDUALNIE

 1. Praktyki w pracowni fizykoterapii, w pracowni kinezyterapii, praktykę kliniczną (wstępną) oraz praktykę w zakresie fizjoterapii klinicznej studenci organizują indywidualnie (samodzielnie).
 2. Ewentualne koszty związane z pobytem studenta na indywidualnej praktyce w jednostkach ochrony zdrowia ponosi student.
 3. Podstawą odbycia przez studenta indywidualnej studenckiej praktyki na kierunku fizjoterapia w jednostkach ochrony zdrowia  jest:

1)    skierowanie na studencką praktykę

2)    karta praktyki studenckiej

3)    dziennik praktyki studenckiej (pobierz; w dzienniku wpisać rodzaj praktyki)

 1. Na każdy rodzaj praktyki student pobiera w dziekanacie ostemplowaną kartę praktyki studenckiej, która jest jednocześnie skierowaniem na praktykę.

Zaliczenie studenckich praktyk zawodowych organizowanych indywidualnie

 1. Po odbyciu danego rodzaju praktyki w jednostkach ochrony zdrowia student przedstawia opiekunowi praktyk wypełnioną (potwierdzoną przez jednostkę ochrony zdrowia) dokumentację z praktyki:

1)    kartę praktyki studenckiej,

2)    dziennik praktyki studenckiej.

 1. Opiekunowie praktyk na kierunku fizjoterapia po sprawdzeniu przedstawionych dokumentów dokonują wpisów do:

1)       karty praktyki studenckiej w pozycji: adnotacje uczelni o zaliczeniu praktyk na str. 2,

2)       indeksu na str. 82-85 oraz w danym semestrze, w którym zaliczył praktykę,

3)       karty okresowych osiągnięć studenta,

4)       protokołu zaliczeniowego praktyki.

 1. Po zaliczeniu studenckich praktyk zawodowych opiekunowie praktyk przekazują do dziekanatu: karty praktyk studenckich oraz protokoły zaliczeniowe.

PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ STUDENTA POPRZEZ PRACĘ ZAROBKOWĄ (ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ODBYCIA STUDENCKIEJ PRAKTYKI)

 1. Dziekan może zaliczyć studencką praktykę zawodową studentowi wykonywaną przez niego pracę zarobkową (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, staż, wolontariat) – jako praktykę, jeżeli jej charakter spełnia wymagania programu praktyk na kierunku fizjoterapia, a czas pracy nie krótszy niż wymagany czas praktyk.
 2. Podstawą zaliczenia studenckich praktyk zawodowych poprzez pracę zarobkową w jednostkach ochrony zdrowia jest:

1)    podanie do dziekana o zwolnienie z obowiązku odbycia studenckiej praktyki i zaliczenia wykonywanej pracy zarobkowej jako studenckiej praktyki zawodowej  (pobierz),

2)    zaświadczenie z jednostki ochrony zdrowia  potwierdzające zatrudnienie.

 1. Do zaliczenia praktyk studenci składają ww. dokumenty w dziekanacie.
 2. Prodziekan ds. kierunku fizjoterapia po sprawdzeniu przedstawionych dokumentów wnioskuje do dziekana o zaliczenie pracy zarobkowej studenta jako studenckiej praktyki zawodowej.
 3. Prodziekan ds. kierunku fizjoterapia (opiekun praktyk) na kierunku fizjoterapia po decyzji dziekana dokonuje wpisów do:

1)    indeksu na stronie 82 – 85,

2)    karty okresowych osiągnięć studenta,

3)    protokołu zaliczeniowego praktyki.

Terminy realizacji i rozliczania studenckich praktyk zawodowych na kierunku fizjoterapia (pobierz).